{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT079 - L i ni u Cho n nay nn kinh t n c ta chuyn sang c ch...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Cho ®Õn nay, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr - êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc ®· ®îc h¬n 10 n¨m, ph¶i nãi r»ng 10 n¨m qua lμ mét kho¶ng thêi gian ®Çy khã kh¨n vμ thö th¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc vèn ®· quen víi c¬ chÕ b¶o hé cña Nhμ níc, nay ph¶i chÞu sù sμng läc ra mét bíc ngoÆt trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. C¬ chÕ thÞ tr êng nÕu biÕt vËn hμnh tèt sÏ ph¸t huy ®îc c¸c mÆt tÝch cùc, nhng nã còng ®Æt ra mét yªu cÇu: c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhμ níc ph¶i thùc sù ®æi míi cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng ®ång nghÜa víi Nhμ níc ®· chuyÓn giao cho c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc nh÷ng quyÒn lîi to lín vμ g¾n liÒn víi nã lμ nh÷ng tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ khi sù hç trî cña Nhμ níc cßn rÊt Ýt. Nh÷ng vÊn ®Ò thêng xuyªn ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp trong hoμn c¶nh hiÖn nay lμ: Kh¸ch hμng cña doanh nghiÖp lμ ai? Nh÷ng nhu cÇu cña hä lμ g×? Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cã ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña hä hay kh«ng? Doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¸ch hμng vμ nhu cÇu cña hä v× môc tiªu cña doanh nghiÖp lμ lîi nhuËn, kh¸ch hμng lμ yÕu tè gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ ë møc cao nhÊt. ChÝnh v× vËy, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ mét vÊn ®Ò ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕ cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vμ ë C«ng ty Cao su Sao vμng Hμ Néi nãi riªng. Tríc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vμ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn Th¹c sü §ç Thanh Hμ, còng nh sù gióp ®ì cña c¸c c« chó c¸n bé C«ng ty Cao su Sao vμng Hμ Néi, em ®· chän ®Ò tμi luËn v¨n tèt nghiÖp vÒ: " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vμng Hμ Néi". LuËn v¨n ®îc chia lμm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vμng Hμ Néi. Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vμng Hμ Néi. 2
Image of page 2
Ch¬ng I Ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cao su sao vμng Hμ Néi I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Cao su Sao vμng Hμ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cao su Sao vμng Hμ Néi Nhμ m¸y Cao su Sao vμng ®îc khëi c«ng x©y dùng ngμy 22 th¸ng 12 n¨m 1958 trong tæng thÓ khu c«ng nghiÖp Thîng §×nh (gåm 3 nhμ m¸y Cao su Sao vμng - Xμ phßng Hμ Néi - Thuèc l¸ Th¨ng Long) vμ chÝnh thøc kh¸nh thμnh vμo ngμy 23/5/1960. Toμn
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}