{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT080 - K ho lun tt nghip QTKD 32 Bi Vn Thch Lp M u Vn l yu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Bïi V¨n ThÝch - Líp QTKD 32 Më ®Çu Vèn lμ yÕu tè s¶n xuÊt ®Çu tiªn cña mçi doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lμ mét nhiÖm vô trung t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý tμi chÝnh doanh nghiÖp. ViÖc h×nh thμnh mét c¬ cÊu vèn hîp lý, sö dông tiÕt kiÖm vμ t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lμ gãp phÇn gia t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng kÓ vμ ®ang cã nh÷ng bíc ®ét ph¸ m¹nh mÏ. C¬ chÕ kinh tÕ míi ®em l¹i cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi ®ång thêi còng cho c¸c doanh nghiÖp sù thö th¸ch trong m«i tr êng c¹nh tranh hoμn h¶o. §Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Trong ®ã vèn, huy ®éng vèn ë ®©u, sö dông vèn thÕ nμo ®Ó cã hiÖu qu¶ tèi u lμ vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®îc quan t©m hμng ®Çu. ChÝnh v× lÝ do ®ã, víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé C«ng ty vμ sù híng dÉn cña ThÇy gi¸o TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn t«i ®· t×m hiÓu, nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty vμ thùc hiÖn ®Ò tμi: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty TNHH Giang S¬n ”.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Bïi V¨n ThÝch - Líp QTKD 32 Kho¸ luËn tèt nghiÖp bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Giíi thiÖu C«ng ty TNHH Giang S¬n Ch¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®éng vμ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p huy ®éng vμ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TiÕn sÜ NguyÔn Ngäc HuyÒn vμ c¸c c¸n bé C«ng ty TNHH Giang S¬n ®· tËn t×nh híng dÉn gióp ®ì ®Ó t«i cã thÓ hoμn thμnh tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp nμy. Ch¬ng I Giíi thiÖu C«ng ty TNHH Giang S¬n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty TNHH Giang S¬n lμ mét doanh nghiÖp d©n doanh ®- îc thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 154/UB-Q§ ngμy 24/9/1998 cña UBND tØnh Hμ Giang, tiÒn th©n cña C«ng ty TNHH Giang S¬n lμ xÝ nghiÖp x©y l¾p S¬n H¶i ra ®êi tõ n¨m 1993. Trô së chÝnh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n lóc ®Çu míi thμnh lËp ®Æt t¹i sè nhμ 251 tæ 8 – phêng TrÇn Phó – thÞ x· Hμ
Background image of page 2
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Bïi V¨n ThÝch - Líp QTKD 32 Giang. Sau 4 n¨m, trô së chÝnh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n ®îc chuyÓn sang tæ 30 Phêng Minh Khai – thÞ x· Hμ Giang víi toμ nhμ khang trang h¬n, ®îc x©y 5 tÇng, diÖn tÝch sö dông lμ 780 m 2 .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}