QT081 - Chuyn thc tp tt nghip Dng vn ton Li m u Tri qua lch...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Dng vn ton Li m u Tri qua lch s ca kinh t th gii, chng ta thy rng vi bt k nn kinh t no, pht trin hay suy thoi u do tae chc qun l quyt nh. Ngay sau cch mng thng mi Nga nm 1917, LNin khng nh: Tae chc qun l l nhim v ch yu v trung tm ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng, trong nhim v nh nc trn ht v tr c ht c quy li thnh nhim v thun tuy kinh t 1 . S bin ng ca nn kinh t nc ta trong nhiu nm qua cng chng t tm quan trng ca tae chc qun l. L mt doanh nghip- phn t c vai tr quyt nh mnh m ti s pht trin ca nn kinh t nht nh chu s chi ph ca quy lut . Trong mi tr ng hi nhp ca nn kinh t nc ta hin nay vai tr ca qun l trong cc doanh nghip cn c coi trng v thc hin hiu qu hn ht. Mi quyt nh qun l u c xc nh bi tiu chun cui cng l hiu qu kinh t v n tc ng trc tip n li ch ca tng c nhn. Chnh v vy cc doanh nghip c nhn thc ng n v khng ngng nng cao hiu lc qun l ca mnh l mt nhim v AEc bit quan trng. 1 L Nin ton tp- Tp 36 12 Chuyn thc tp tt nghip Dng vn ton Xut pht t nhn thc trn v s tm hiu su sc v cng tc qun l ti cng ty xy lp vt liu xy dng trong thi gian thc tp va qua, em chn ti: Mt s gii php nhm nng cao hiu lc qun l cng ty xy lp vt liu xy dng . Vn qun l c th c nhn nhn di nhiu gic khc nhau, tuy nhin trong phm vi nghin cu ca chuyn thc tp ny em xin cp ti hiu lc trong qa trnh qun l vi bn chc nng c bn: Lp k hoch, tae chc, lnh o, kim tra. Em hy vng vi ni dung trong chuyn ny s gp phn nh vo s pht trin ca cng ty. Ni dung chuyn c thc hin qua ba phn: Ch ng I: Taeng quan v qun l v hiu lc qun l. Ch ng II: Thc trng cng tc qun l v hiu lc qun l ca cng ty xy lp vt liu xy dng. Ch ng III : Mt s bin php nng cao hiu lc qun l i vi cng ty xy lp vt liu xy dng. Em xin chn thnh cm n cc thy c gio Khoa Khoa hc qun l- i hc KTQD trang b vn kin thc cho em trong qu trnh hc tp ti tr ng. AEc bit l s tn tnh hng 22 Chuyn thc tp tt nghip Dng vn ton dn v gip ca c gio Th Hi H em c th hon thnh tt chuyn ny....
View Full Document

Page1 / 132

QT081 - Chuyn thc tp tt nghip Dng vn ton Li m u Tri qua lch...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online