QT081 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp D¬ng v¨n...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp D¬ng v¨n toμn Lêi më ®Çu Tr¶i qua lÞch sö cña kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta thÊy r»ng víi bÊt kú nÒn kinh tÕ nμo, ph¸t triÓn hay suy tho¸i ®Òu do tae chøc qu¶n lý quyÕt ®Þnh. Ngay sau c¸ch m¹ng th¸ng mêi Nga n¨m 1917, LªNin ®· kh¼ng ®Þnh: “ Tae chøc qu¶n lý lμ nhiÖm vô chñ yÕu vμ trung t©m cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng, trong ®ã nhiÖm vô nhμ níc trªn hÕt vμ tr íc hÕt ®îc quy l¹i thμnh nhiÖm vô thuÇn tuy kinh tÕ ” 1 . Sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ níc ta trong nhiÒu n¨m qua còng ®· chøng tá tÇm quan träng cña tae chøc qu¶n lý. Lμ mét doanh nghiÖp- phÇn tö cã vai trß quyÕt ®Þnh m¹nh mÏ tíi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nhÊt ®Þnh chÞu sù chi ph«Ý cña quy luËt ®ã. Trong m«i tr êng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay vai trß cña qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp cÇn ®îc coi träng vμ thøc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n hÕt. Mäi quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Òu ®îc x¸c ®Þnh bëi tiªu chuÈn cuèi cïng lμ hiÖu qu¶ kinh tÕ vμ nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña tõng c¸ nh©n. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp cã nhËn thøc ®óng ®¾n vμ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý cña m×nh lμ mét nhiÖm vô ®AEc biÖt quan träng. 1 Lª Nin toμn tËp- TËp 36 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp D¬ng v¨n toμn XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn vμ sù t×m hiÓu s©u s¾c vÒ c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c«ng ty x©y l¾p – vËt liÖu x©y dùng trong thêi gian thùc tËp võa qua, em ®· chän ®Ò tμi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý ë c«ng ty x©y l¾p – vËt liÖu x©y dùng “ . VÊn ®Ò qu¶n lý cã thÓ ®îc nh×n nhËn díi nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau, tuy nhiªn trong ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò thùc tËp nμy em xin ®Ò cËp tíi hiÖu lùc trong qóa tr×nh qu¶n lý víi bèn chøc n¨ng c¬ b¶n: LËp kÕ ho¹ch, tae chøc, l·nh ®¹o, kiÓm tra. Em hy väng víi néi dung trong chuyªn ®Ò nμy sÏ gãp phÇn nhá vμo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Néi dung chuyªn ®Ò ®îc thùc hiªn qua ba phÇn: Ch ¬ng I: Taeng quan vÒ qu¶n lý vμ hiÖu lùc qu¶n lý. Ch ¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vμ hiÖu lùc qu¶n lý cña c«ng ty x©y l¾p vËt liÖu x©y dùng. Ch ¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý ®èi víi c«ng ty x©y l¾p vËt liÖu x©y dùng. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Khoa häc qu¶n lý- §¹i häc KTQD ®· trang bÞ vèn kiÕn thøc cho em trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr êng. §AEc biÖt lμ sù tËn t×nh híng 22 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp D¬ng v¨n toμn dÉn vμ gióp ®ì cña c« gi¸o §ç ThÞ H¶i Hμ ®Ó em cã thÓ hoμn thμnh tèt chuyªn ®Ò nμy....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 132

QT081 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp D¬ng v¨n...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online