{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT082 - LI NI U Kinh t th trng l vic t chc nn kinh t x hi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ trêng lμ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp. HiÖu qu¶ kinh doanh lμ mét ph¹m trï kinh tÕ, lμ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lμ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vμ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vμ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nμy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nμo? vμ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vμ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lμ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lμ mét bμi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi " Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh" lμm ®Ò tμi nghiªn cøu cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn Khanh. Chuyªn ®Ò nμy ®îc hoμn thμnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o Ths. NguyÔn M¹nh Qu©n . Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. Sinh viªn LuËn v¨n tèt nghiÖp
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lª v¨n Linh LuËn v¨n tèt nghiÖp
Background image of page 2
Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Cña doanh nghiÖp i. Kh¸I niÖm vμ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.Kh¸i niÖm : HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ mét ph¹m trï kinh tÕ ®îc mäi ngêi quan t©m tíi. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nμy, ch¼ng h¹n nh: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ c¸c chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷ kÕt qu¶ víi chi phÝ. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lμ gÝa trÞ sö dông cña nã, hoÆc lμ doanh thu vμ nhÊt lμ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}