QT083 - M u Sau khi kt thc cc mn hc ti tr ng i hc v qua hai...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M u Sau khi kt thc cc mn hc ti tr ng i hc v qua hai t thc tp ti cng ty c kh Z179 thuc B Quc Phng, da vo nhng kin thc hc tr ng v nhng kin thc thc t ti cng ty, em nhn thy rng vn qun tr vt t l mt trong s nhng vn naei cm nht ca cng ty. V l mt cng ty c kh, chuyn sn xut cc loi bnh rng, ph tng t, my nng nghipnn vic s dng vt t sao cho c hiu qu nht lun c ban gim c v cc phng ban chc nng ca cng ty ch trng n. Thm vo , hin nay gi ca cc loi st thp trn th tr ng ang c xu hng tng cao nn vic thu mua, d tr v s dng vt t ca cng ty cng c ch trng hn. Chnh v vy, em chn ti Mt s vn v cng tc qun tr vt t ti cng ty c kh Z179 lm chuyn thc tp tt nghip cho mnh. Chuyn c chia thnh 3 chng vi kt cu nh sau: Chng I. Khi qut v cng ty c kh Z179 I. Qu trnh hnh thnh v pht trin II. Tnh hnh sn xut kinh doanh ca cng ty trong nhng nm gn y 1 Chng II. Thc trng ca cng tc qun tr vt t ti cng ty c kh Z179 I. Nhng nhn t ch yu nh hng n cng tc qun tr vt t ca cng ty II. Thc trng cng tc qun tr vt t ca cng ty c kh Z179 III. nh gi chung v cng tc qun tr vt t ca cng ty Chng III. Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun tr vt t ti cng ty c kh Z179 I. nh hng pht trin ca cng ty trong thi gian ti II. Nhng gii php ch yu III. Kin ngh MAEc d chuyn thc tp tt nghip ny ch nghin cu mt vn rt nh trong h thng cc lnh vc qun tr ni chung nhng do thi gian v trnh c hn nn khng th trnh khi nhng thiu st. Em rt mong nhn c kin ng gp ca cc thy c v cc bn. Em xin chn thnh cm n thy gio TS Trn Vit Lm tn tnh hng dn, gip em hon thnh chuyn thc tp ny. H Ni thng 4 nm 2004 Sinh vin thc hin 2 Nguyn Thu H ng 3 Ni dung Chng I. Khi qut v cng ty c kh Z179 I. Qu trnh hnh thnh v pht trin 1. Lch s hnh thnh Cng ty c kh Z179 c chnh thc thnh lp ngy 11 thng 3 nm 1972, do quyt nh ca cc qun l xe. Di s lnh o ca ng v ca B Quc Phng, cng ty khng ngng pht trin v tr ng thnh....
View Full Document

Page1 / 101

QT083 - M u Sau khi kt thc cc mn hc ti tr ng i hc v qua hai...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online