QT083 - M ®Çu Sau khi kÕt thóc c¸c m«n häc t¹i tr...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Më ®Çu Sau khi kÕt thóc c¸c m«n häc t¹i tr êng ®¹i häc vμ qua hai ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 thuéc Bé Quèc Phßng, dùa vμo nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr êng vμ nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy r»ng vÊn ®Ò qu¶n trÞ vËt t lμ mét trong sè nh÷ng vÊn ®Ò naei cém nhÊt cña c«ng ty. V× lμ mét c«ng ty c¬ khÝ, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh r¨ng, phô tïng «t«, m¸y n«ng nghiÖp…nªn viÖc sö dông vËt t sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt lu«n ®îc ban gi¸m ®èc vμ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty chó träng ®Õn. Thªm vμo ®ã, hiÖn nay gi¸ cña c¸c lo¹i s¾t thÐp trªn thÞ tr êng ®ang cã xu híng t¨ng cao nªn viÖc thu mua, dù tr÷ vμ sö dông vËt t cña c«ng ty cμng ®îc chó träng h¬n. ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tμi “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 ” ®Ó lμm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cho m×nh. Chuyªn ®Ò ®îc chia thμnh 3 ch¬ng víi kÕt cÊu nh sau: Ch¬ng I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 1 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty c¬ khÝ Z179 III. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu III. KiÕn nghÞ MAEc dï chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nμy chØ nghiªn cøu mét vÊn ®Ò rÊt nhá trong hÖ thèng c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ nãi chung nhng do thêi gian vμ tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vμ c¸c b¹n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o – TS TrÇn ViÖt L©m ®· tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì em hoμn thμnh chuyªn ®Ò thùc tËp nμy. Hμ Néi th¸ng 4 n¨m 2004 Sinh viªn thùc hiÖn 2 NguyÔn Thu H ¬ng 3 Néi dung Ch¬ng I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thμnh C«ng ty c¬ khÝ Z179 ®îc chÝnh thøc thμnh lËp ngμy 11 th¸ng 3 n¨m 1972, do quyÕt ®Þnh cña côc qu¶n lý xe. Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ cña Bé Quèc Phßng, c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vμ tr ëng thμnh....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 101

QT083 - M ®Çu Sau khi kÕt thóc c¸c m«n häc t¹i tr...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online