{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT084 - L Minh c L un vn tt nghip Li ni u Trong xu th hi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Minh §øc Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp vÒ kinh tÕ hiÖn nay, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng, muèn s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× kh«ng cßn c¸ch nμo kh¸c ph¶i tiÕn hμnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶. Do vËy, t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ vÊn ®Ò ®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp quan t©m chó träng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay, ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. Lμ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt trùc thuéc Bé C«ng nghiÖp, C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hμ Néi còng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp cïng ngμnh trong vμ ngoμi níc. V× vËy, muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, ®ßi hái nh÷ng nhμ qu¶n lý lu«n ph¶i thêng xuyªn c¶i tiÕn s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng vμ h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm. N¾m ®îc vÊn ®Ò nμy, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kh©u thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vμ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hμ Néi, em ®· nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc qu¶n lý ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do ®· ®îc sù híng dÉn vμ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña Phã Gi¸o s_TiÕn sÜ Ph¹m Quang HuÊn c¸c c« chó trong C«ng ty em ®· m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu vμ hoμn thμnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tμi: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hμ Néi ”. LuËn v¨n nμy gåm ba néi dung chÝnh sau : Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Minh §øc Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hμ Néi Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hμ Néi 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Minh §øc Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh I. Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc (nh©n lùc, vËt lùc, tiÒn vèn ) vμ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc ®ã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kinh doanh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 43

QT084 - L Minh c L un vn tt nghip Li ni u Trong xu th hi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online