QT084 - Lun vn tt nghip L Minh c Li ni u Trong xu th hi nhp...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip L Minh c Li ni u Trong xu th hi nhp v kinh t hin nay, s cnh tranh din ra rt gay gt. Cc doanh nghip mun tn ti ng vng trn th tr ng, mun sn phm ca mnh c th cnh tranh c vi sn phm ca cc doanh nghip khc th khng cn cch no khc phi tin hnh hot ng sn xut kinh doanh sao cho c hiu qu. Do vy, tm ra cc bin php nng cao hiu qu sn xut kinh doanh l vn ang c rt nhiu cc doanh nghip quan tm ch trng. Trong nn kinh t th tr ng hin nay, tn ti v pht trin, cc doanh nghip phi i mAEt vi rt nhiu kh khn. L mt doanh nghip sn xut trc thuc B Cng nghip, Cng ty Thit b o in H Ni cng gAEp phi s cnh tranh khc lit ca cc doanh nghip cng ngnh trong v ngoi nc. V vy, mun ng vng trn th tr ng, i hi nhng nh qun l lun phi th ng xuyn ci tin sn phm, nng cao cht lng v h gi thnh sn phm. Nm c vn ny, Ban lnh o Cng ty c nhng bin php qun l chAEt ch cc khu thu mua, bo qun, d tr v cc chi ph khc nng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca Cng ty. Sau mt thi gian thc tp, tm hiu thc trng sn xut kinh doanh ti Cng ty Thit b o in H Ni, em nhn thy c tm quan trng ca vic qun l i vi qu trnh sn xut kinh doanh ca Cng ty. Do c s hng dn v ch bo nhit tnh ca Ph Gio s_Tin s Phm Quang Hun v cc c ch trong Cng ty em mnh dn i su tm hiu, nghin cu v hon thnh lun vn tt nghip ca mnh vi ti: Mt s bin php nhm nng cao hiu qu sn xut kinh doanh Cng ty Thit b o in H Ni . Lun vn ny gm ba ni dung chnh sau : Chng I: C s l lun v hiu qu sn xut kinh doanh 1 Lun vn tt nghip L Minh c Chng II: Thc trng hot ng v hiu qu sn xut kinh doanh ca Cng ty Thit b o in H Ni Chng III: Mt s gii php v kin ngh nhm nng cao hiu qu sn xut kinh doanh ti Cng ty Thit b o in H Ni 2 Lun vn tt nghip L Minh c Chng I C s l lun v hiu qu sn xut kinh doanh I. L lun chung v hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip 1. Khi nim v hiu qu sn xut kinh doanh Hiu qu sn xut kinh doanh l mt phm tr kinh t biu hin tp trung ca s pht trin kinh t theo chiu su, phn nh trnh khai thc cc ngun lc (nhn lc, vt lc, tin vn ) v trnh chi ph cc ngun lc trong qu trnh ti sn xut t c cc mc tiu kinh doanh....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 43

QT084 - Lun vn tt nghip L Minh c Li ni u Trong xu th hi nhp...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online