{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT085 - Ch ng I Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty Th ng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng I : Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty Th- ¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng I. LÞch sö h×nh thμnh 1. §Þa chØ liªn hÖ + Trô së chÝnh : Sè 71 B¹ch §»ng- QuËn Hai Bμ Trng- Hμ Néi + Tªn giao dÞch : VIETRCIMEX + §iÖn tho¹i : 049875636 + Sè Fax : 04.8763567 + Tμi kho¶n cña c«ng ty : Ng©n hμng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam. 2. LÞch sö h×nh thμnh cña c«ng ty C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc thuéc Tæng c«ng ty th¬ng m¹i vμ x©y dùng (tríc kia lμ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt, cung øng vËt t ) trùc thuéc Bé Giao Th«ng VËn T¶i. Víi diÖn tÝch lμ 8327 mÐt vu«ng theo hîp ®ång sè 34678/§C/ND/H§ND ký ngμy 30/08/1999, khu ®Êt trªn ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vμ sö dông nh sau: - Ngμy 31/01/1993 Bé tr ëng Bé GTVT ra quyÕt ®Þnh sè 130/Q§/KH§T, C¶ng Hμ Néi giao toμn bé khu ®Êt bao gåm nhμ x- ëng, nhμ v¨n phßng, nhμ kho, b·i cho Tæng c«ng ty XNK, s¶n xuÊt cung øng vËt t GTVT.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Ngμy 09/05/1996 Bé tr ëng Bé GTVT ra QuyÕt ®Þnh sè 989/Q§/TCCB/L§ cho phÐp thμnh lËp “ XÝ nghiÖp gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu vμ trang trÝ néi thÊt”. - Ngμy 28/10/1999 Bé tr ëng Bé GTVT ra QuyÕt ®Þnh sè967/Q§/BGTVT cho phÐp thμnh lËp DNNN “ C«ng ty Mü nghÖ vμ Trang trÝ néi thÊt” trªn c¬ së chuyÓn ®æi tæ chøc “ XÝ nghiÖp gèm sø mü nghÖ xuÊt khÈu vμ trang trÝ néi thÊt”. - Ngμy 16/12/1999 «ng Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vμ X©y dùng (tríc kia lμ Tæng c«ng ty XNK, s¶n xuÊt, cung øng vËt t GTVT) ra QuyÕt ®Þnh sè 54/Q§/TCL§ giao cho c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vμ Trang trÝ néi thÊt toμn bé mÆt b»ng 8327 mÐt vu«ng bao gåm nhμ lμm viÖc, kho xëng vμ c¸c c«ng tr×nh trªn khu ®Êt lμm trô së vμ s¶n xuÊt, kinh doanh. - Ngμy 13/09/2001 Bé tr ëng Bé GTVT ra QuyÕt ®Þnh sè 3017/ Q§/BGTVT vÒ viÖc ®æi tªn doanh nghiÖp nhμ níc “ C«ng ty Mü nghÖ vμ Trang trÝ néi thÊt” thμnh “ C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng”. C«ng ty Th¬ng M¹i - X©y Dùng B¹ch §»ng víi chøc n¨ng ho¹t ®éng réng r·i ®a ngμnh nghÒ : S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ, gèm sø, ®å ch¬i, quμ lu niÖm, m¸y mãc thiÕt bÞ, n«ng l©m thuû s¶n, hμng tiªu dïng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, kinh doanh kho
Background image of page 2
b·i...x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i c«ng nghiÖp vμ d©n dông. HiÖn nay, c«ng ty ®ang dïng 4000 mÐt vu«ng mÆt b»ng lμm nhμ kho, xëng s¶n xuÊt vμ nhμ v¨n phßng, sè cßn l¹i lμm s©n, c©y xanh vμ ®êng ®i bé 3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Cïng víi sù vËn ®éng tr ëng thμnh, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm vμ c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, c«ng nghÖ kü thuËt míi, c«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng v¬n lªn theo kÞp nhÞp sèng cña thêi ®¹i vμ tr ëng thμnh nhanh chãng cho kÞp xu híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}