QT085 - Chng I : Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty Th-...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chng I : Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty Th- ng Mi - Xy Dng Bch ng I. Lch s hnh thnh 1. a ch lin h + Tr s chnh : S 71 Bch ng- Qun Hai B Tr ng- H Ni + Tn giao dch : VIETRCIMEX + in thoi : 049875636 + S Fax : 04.8763567 + Ti khon ca cng ty : Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam. 2. Lch s hnh thnh ca cng ty Cng ty Thng Mi - Xy Dng Bch ng l mt doanh nghip nh nc thuc Taeng cng ty th ng mi v xy dng (tr c kia l Taeng cng ty xut nhp khu, sn xut, cung ng vt t ) trc thuc B Giao Thng Vn Ti. Vi din tch l 8327 mt vung theo hp ng s 34678/C/ND/HND k ngy 30/08/1999, khu t trn tri qua qu trnh pht trin v s dng nh sau:- Ngy 31/01/1993 B tr ng B GTVT ra quyt nh s 130/Q/KHT, Cng H Ni giao ton b khu t bao gm nh x- ng, nh vn phng, nh kho, bi cho Taeng cng ty XNK, sn xut cung ng vt t GTVT.- Ngy 09/05/1996 B tr ng B GTVT ra Quyt nh s 989/Q/TCCB/L cho php thnh lp X nghip gm s m ngh xut khu v trang tr ni tht.- Ngy 28/10/1999 B tr ng B GTVT ra Quyt nh s967/Q/BGTVT cho php thnh lp DNNN Cng ty M ngh v Trang tr ni tht trn c s chuyn aei tae chc X nghip gm s m ngh xut khu v trang tr ni tht.- Ngy 16/12/1999 ng Taeng Gim c Taeng cng ty Thng mi v Xy dng (tr c kia l Taeng cng ty XNK, sn xut, cung ng vt t GTVT) ra Quyt nh s 54/Q/TCL giao cho cng ty M ngh xut khu v Trang tr ni tht ton b mAEt bng 8327 mt vung bao gm nh lm vic, kho xng v cc cng trnh trn khu t lm tr s v sn xut, kinh doanh.- Ngy 13/09/2001 B tr ng B GTVT ra Quyt nh s 3017/ Q/BGTVT v vic aei tn doanh nghip nh nc Cng ty M ngh v Trang tr ni tht thnh Cng ty Thng Mi - Xy Dng Bch ng. Cng ty Thng Mi - Xy Dng Bch ng vi chc nng hot ng rng ri a ngnh ngh : Sn xut cc sn phm th cng m ngh, gm s, chi, qu lu nim, my mc thit b, nng lm thu sn, hng tiu dng, phng tin vn ti, kinh doanh kho bi...xy dng cng trnh giao thng vn ti cng nghip v dn dng. Hin nay, cng ty ang dng 4000 mt vung mAEt bng lm nh kho, xng sn xut v nh vn phng, s cn li lm sn, cy xanh v ng i b 3. Qu trnh pht trin Cng vi s vn ng tr ng thnh, m rng th tr ng tiu th sn phm v ci tin khoa hc k thut, nng cao trnh nghip v, cng ngh k thut mi, cng ty khng ngng c gng vn ln theo kp nhp sng ca thi i v tr ng thnh...
View Full Document

Page1 / 118

QT085 - Chng I : Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty Th-...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online