QT086 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa QTDN Lêi m ®Çu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa QTDN Lêi më ®Çu Cïng víi sù chuyÓn ®aei cña nÒn kinh tÕ sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c doanh nghiÖp níc ta chuyÓn sang ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã quyÒn tù chñ trong kinh doanh vμ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do vËy cÇn ph¶i cã sù ®aei míi trong nhËn thøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ x· héi v× vËy tiªu thô hμng ho¸ lμ vÊn ®Ò cèt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp vμ nã ®îc coi nh lμ m¹ch m¸u cña ho¹t ®éng lu th«ng hμng ho¸. QuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp th ¬ng m¹i, lμ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp th ¬ng m¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nhiÒu doanh nghiÖp th ¬ng m¹i ®· ra ®êi vμ ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng víi vai trß trung t©m lμ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vμ tiªu dïng. Sù ra ®êi cña hμng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th ¬ng m¹i ®· lμm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr êng ngμy cμng phøc t¹p quyÕt liÖt h¬n. §ßi hái c¸c doanh nghiÖp th ¬ng m¹i muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn cÇn linh ho¹t vμ n¨ng ®éng trong viÖc tae chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®aei cñau cÇu thÞ tr êng. Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp th ¬ng m¹i kh¸c CTTMTH tØnh Nam ®Þnh ®· h×nh thμnh vμ ®ang ngμy cμng ph¸t triÓn vμ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th ¬ng tr êng. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lμ kinh doanh hμng ho¸ c«ng ty ®· cè g¾ng ®¸p øng ngμy cμng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ tr êng. ChÝnh nhê vËy mμ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®îc n©ng lªn qua c¸c n¨m. tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc Bïi quang hïng K36- A3 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa QTDN ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Tõ nhËn thøc vÒ t×nh hinh thùc tÕ kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian thùc tËp, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc ®μo t¹o ë tr êng cïng víi sù gióp ®ì cña khoa QTDN- T§HTM, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn CTTMTH tØnh nam ®Þnh vμ nhÊt lμ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o THS : NguyÔn Thanh Nhμn. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tμi “§Èy m¹nh tiªu thô hμng ho¸ t¹i CTTMTH tØnh Nam §Þnh ” lμm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vμ c¸c b¹n Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o Th¹c sÜ: NguyÔn Thanh Nhμn ®· tËn t×nh gióp dì ®éng viªn khÝch lÖ em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tμi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 87

QT086 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa QTDN Lêi m ®Çu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online