QT086 - Chuyn tt nghip Khoa QTDN Li m u Cng vi s chuyn aei...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn tt nghip Khoa QTDN Li m u Cng vi s chuyn aei ca nn kinh t sang hot ng theo c ch th tr ng c s iu tit v m ca nh nc theo nh hng x hi ch ngha. Cc doanh nghip nc ta chuyn sang hoch ton kinh t c lp c quyn t ch trong kinh doanh v t chu trch nhim v hot ng kinh doanh ca mnh. Do vy cn phi c s aei mi trong nhn thc v qun l kinh t x hi v vy tiu th hng ho l vn ct yu ca cc doanh nghip v n c coi nh l mch mu ca hot ng lu thng hng ho. Quyt nh n s tn ti ca doanh nghip th ng mi, l ng lc thc y s pht trin ca cc hot ng kinh doanh trong doanh nghip th ng mi. Cng vi s pht trin ca nn kinh t. Bn cnh cc doanh nghip sn xut, nhiu doanh nghip th ng mi ra i v khng nh v tr khng th thiu c trong nn kinh t th tr ng vi vai tr trung tm l cu ni gia sn xut v tiu dng. S ra i ca hng lot cc doanh nghip th ng mi lm cho tnh hnh cnh tranh trn th tr ng ngy cng phc tp quyt lit hn. i hi cc doanh nghip th ng mi mun tn ti v pht trin cn linh hot v nng ng trong vic tae chc hot ng kinh doanh ca mnh cho ph hp vi nhng thay aei cau cu th tr ng. Cng nh nhiu doanh nghip th ng mi khc CTTMTH tnh Nam nh hnh thnh v ang ngy cng pht trin v khng nh v tr ca mnh trn th ng tr ng. Vi chc nng nhim v ch yu l kinh doanh hng ho cng ty c gng p ng ngy cng tt hn nhu cu ca th tr ng. Chnh nh vy m hiu qu kinh doanh ca cng ty c nng ln qua cc nm. tuy nhin bn cnh nhng kt qu t c Bi quang hng K36- A3 1 Chuyn tt nghip Khoa QTDN hot ng tiu th ca cng ty vn cn mt s im tn ti cn khc phc. T nhn thc v tnh hinh thc t kinh doanh ca cng ty trong thi gian thc tp, trn c s nhng kin thc c o to tr ng cng vi s gip ca khoa QTDN- THTM, ca cn b cng nhn vin CTTMTH tnh nam nh v nht l s gip tn tnh ca c gio THS : Nguyn Thanh Nhn. Em mnh dn chn ti y mnh tiu th hng ho ti CTTMTH tnh Nam nh lm chuyn tt nghip ca mnh. Do trnh cn hn ch nn chuyn ca em khng trnh khi nhng thiu st. Em rt mong c s gp ca cc thy c v cc bn Em xin chn thnh cm n c gio Thc s: Nguyn Thanh Nhn tn tnh gip d ng vin khch l em trong sut qu trnh nghin cu ti....
View Full Document

Page1 / 87

QT086 - Chuyn tt nghip Khoa QTDN Li m u Cng vi s chuyn aei...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online