QT087 - Li m u Nhng nm gn y nh ng li aei mi ca ng v nh nc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u Nhng nm gn y nh ng li aei mi ca ng v nh nc, du lch Vit Nam tip tc pht trin v nhiu mAEt. Kt qu ny ca ngnh du lch Vit Nam c s ng gp quan trng ca cc khch sn. Ngnh kinh doanh khch sn m bo hiu qu kinh t, x hi, an ninh,ng gp cho s pht trin ca nn kinh t t nc Tuy nhin, vi chnh sch m ca trong nn kinh t th tr ng AEt ngnh du lch ng tr c mt cuc cnh tranh gay gt, kinh doanh khch sn b mt sc p ln t nhiu pha trn th tr - ng. Mun tn ti v pht trin, bn thn cc khch sn, cc nh qun l khch sn phi tm ra nhng gii php tch cc c th pht trin kinh doanh, tng doanh thu v li nhun, gi vng uy tn v ch ng trn th tr ng. Do AEc th sn phm ca khch sn, ch yu l sn phm dch v, nn lao ng ca ngnh ny cng rt AEc bit so vi cc ngnh khc tnh cht, ni dung ca cng vic. Do vy, mt bin php hu hiu c th ng vng trn th tr ng ca ngnh kinh doanh khch sn l phi qun l ngun nhn lc ca mnh mt cch c khoa hc v hiu qu nht 1 Qua thi gian thc tp ti khch sn ng em chn ti chuyn tt nghip ca mnh l Qun tr nhn s ti khch sn ng , thc trng v gii php do khch sn ng l ni c mt i ng cng nhn vin ng o- mt ni m cng vic qun tr nhn s rt quan trng v cn thit. Mc tiu ca qun tr nhn s l lm sao phi qun l, s dng lao ng mt cch c hiu qu nht, ng thi cng m bo c cuc sng v vt cht cng nh tinh thn cho ngi lao ng, to ng lc trong lao ng gp phn nng cao cht lng v hiu qu sn xut. Trong chuyn ny, da trn nhng s liu thc t ca cng ty v vi s nhn nhn ca mnh, em s phn tch nhng im mnh, yu trong cng tc qun tr nhn s ti khch sn, t a ra mt s gii php . Kt cu ca chuyn bao gm 3 chng: Chng 1: nhng vn c bn ca qun tr nhn s trong khch sn Chng 2: Thc trng v qun tr nhn s ti khch sn ng 2 Chng 3: Nhng gii php v kin ngh v cng tc qun tr nhn s ti khch sn ng Qua thi gian thc tp ti khch sn ng do s hn ch v mAEt kin thc, v thi gian tip cn cng vic nn chuyn thc tp tt nghip ca em cn c nhiu thiu st, vn nghin cu cha su. Em rt mong c c s ng gp kin ca cc thy, c cng nh ban lnh o khch sn cho chuyn ca em c hon thin hn....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 79

QT087 - Li m u Nhng nm gn y nh ng li aei mi ca ng v nh nc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online