{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT089 - Chuyn tt nghip Nguyn Th Thu Mc lc Li ni u 4 Ch ng I...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû Môc lôc Lêi nãi ®Çu ................................................................................................................... 4 Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ................................................................................................................... 5 I /. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 1.C¹nh tranh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμ vai trß cña c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 1.1 - Kh¸i niÖm c¹nh tranh vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 1.2 - Vai trß cña c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 2. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. ................................................................................................................... 7 2.1 - C¨n cø vμo chñ thÓ tham gia thÞ tr êng. ................................................................................................................... 7 2.2 – C¨n cø vμo ph¹m vi ngμnh kinh tÕ. 2.3 - C¨n cø vμo møc ®é c¹nh tranh. 2.4 – C¨n cø vμo tÝnh chÊt cña c¹nh tranh. II /. C¸c nh©n tè ¶nh hëng vμ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hμng ho¸: 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû 1. M« h×nh Micheal Porter vÒ 5 lùc lîng c¹nh tranh 2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp. 2.1- C¸c nh©n tè kh¸ch quan. 2.1.1- M«i tr êng Kinh tÕ quèc d©n. 2.1.2 – M«i tr êng ngμnh. 2.2 - C¸c nh©n tè chñ quan. 2.2.1 - Hμng ho¸ vμ c¬ cÊu hμng ho¸ trong kinh doanh. 2.2.2 – YÕu tè gi¸ c¶. 2.2.3 - ChÊt lîng hμng ho¸. 2.3.4 - Tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn. 2.3.5 – DÞch vô sau b¸n hμng. 2.3.6 – Ph¬ng thøc thanh to¸n. 2.3.7 – YÕu tè thêi gian. 3. Mét sè chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. III /. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña c¹nh tranh trªn thÞ tr êng quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Mét lμ: Hμng ho¸ ph¶i ®îc thÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc tr ng vËt lý cña nã. Hai lμ: Hμng ho¸ ph¶i tÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc tr ng dÞch vô cña nã. Ba lμ: ThÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc tr ng cã tÝnh biÓu tîng cña hμng ho¸. IV /. Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 1C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh. X¸c ®Þnh c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh. Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty May XuÊt KhÈu trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hμng may mÆc Thêi trang giai ®o¹n 1999 – 2003 I /. Kh¸i qu¸t vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 2
Background image of page 2
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû 1 . Nh÷ng thuËn lîi , khã kh¨n . 1.1- ThuËn lîi . 1.2 – Khã kh¨n. 2- KÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c n¨m qua. §¸nh gi¸. II /. Thùc tr¹ng c¹nh tranh cña mÆt hμng. 1. §èi thñ c¹nh tranh. 2.Ph©n tÝch c¹nh tranh theo mét sè yÕu tè chñ yÕu 2.1- ChÊt lîng 2.2- Gi¸ c¶ 2.3- TÝnh ®a d¹ng kiÓu d¸ng 2.4 –DÞch vô , ph¬ng ph¸p phôc vô kh¸ch hμng 2.5-C¸c vÊn ®Ò kh¸c III/.§¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng vμ kh¸ch quan c¹nh tranh 1.Nh÷ng mÆt m¹nh 2.Nh÷ng mÆt yÕu 3.VÊn ®Ò ®Æt ra víi c«ng ty Ch¬ng III : Ph¬ng híng vμ biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty may xuÊt khÈu trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hμng may mÆc thêi trang I/. Môc tiªu vμ ph¬ng híng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}