QT089 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû Môc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû Môc lôc Lêi nãi ®Çu ................................................................................................................... 4 Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ................................................................................................................... 5 I /. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 1.C¹nh tranh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμ vai trß cña c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 1.1 - Kh¸i niÖm c¹nh tranh vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 1.2- Vai trß cña c¹nh tranh ................................................................................................................... 5 2. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. ................................................................................................................... 7 2.1 - C¨n cø vμo chñ thÓ tham gia thÞ tr êng. ................................................................................................................... 7 2.2 – C¨n cø vμo ph¹m vi ngμnh kinh tÕ. 2.3 - C¨n cø vμo møc ®é c¹nh tranh. 2.4 – C¨n cø vμo tÝnh chÊt cña c¹nh tranh. II /. C¸c nh©n tè ¶nh hëng vμ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hμng ho¸: 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû 1. M« h×nh Micheal Porter vÒ 5 lùc lîng c¹nh tranh 2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp. 2.1- C¸c nh©n tè kh¸ch quan. 2.1.1- M«i tr êng Kinh tÕ quèc d©n. 2.1.2 – M«i tr êng ngμnh. 2.2 - C¸c nh©n tè chñ quan. 2.2.1 - Hμng ho¸ vμ c¬ cÊu hμng ho¸ trong kinh doanh. 2.2.2 – YÕu tè gi¸ c¶. 2.2.3 - ChÊt lîng hμng ho¸. 2.3.4 - Tae chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn. 2.3.5 – DÞch vô sau b¸n hμng. 2.3.6 – Ph¬ng thøc thanh to¸n. 2.3.7 – YÕu tè thêi gian. 3. Mét sè chØ tiªu taeng hîp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. III /. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña c¹nh tranh trªn thÞ tr êng quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Mét lμ: Hμng ho¸ ph¶i ®îc thÝch nghi ho¸ theo c¸c ®AEc tr ng vËt lý cña nã. Hai lμ: Hμng ho¸ ph¶i tÝch nghi ho¸ theo c¸c ®AEc tr ng dÞch vô cña nã....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 82

QT089 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû Môc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online