{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT090 - L un vn tt nghip i hc T Hu nh KD44 phn I t vn 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 phÇn I: ®Æt vÊn ®Ò 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ do ®¹i héi VIII(1996-2000) cña §¶ng ®Ò ra lμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiªu thμnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc. §èi víi níc ta tr íc ®©y, trong thêi kú nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trungth× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhμ níc giao cho, do vËy môc tiªu chñ yÕu cña doanh nghiÖp trong thêi kú nμy ®Òu nh»m hoμn thμnh kÕ ho¹ch mμ Nhμ níc giao cho, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tiªu thô, viÖc tiªu thô c¸c mÆt hμng ®· ®îc Nhμ níc bao tiªu, chÞu tr¸ch nhiÖm. §©y lμ mét vÊn ®Ò cha thùc sù khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong khi nÒn kinh tÕ cña níc ta cßn kÐm ph¸t triÓn. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n, tù chÞu tr¸ch nhiÓm trø¬c ph¸p luËt vÒ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Cho nªn vÊn ®Ò TTHH ®îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt nªn hμng ®Çu, bëi TTHH nã cã ý nghuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nã kÝch thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vμ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò TTHH vμ hiÖu qu¶ cña viÖc TTHH ngμy cμng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng vμ ý nghÜa thiÕt thùc cña nã ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ TTHH cμng cao th× doanh nghiÖp cμng cã ®IÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng kinh doanh c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Do vËy ®èi víi x· héi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh lu th«ng hμng ho¸, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm cho ngêi lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng x· héi. §èi víi Nhμ níc th× n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhμ níc b»ng c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ… §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH lμ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc vai trß to lín cña TTHH vμ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vμ ®èi víi C«ng ty TMGL nãi riªng, chóng t«i tiÕn hμnh nghiªn cøu ®Ò tμi: “ Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH ë C«ng ty Th¬ng M¹i Gia L©m Hμ Néi ” lμm ®Ò tμi thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 64

QT090 - L un vn tt nghip i hc T Hu nh KD44 phn I t vn 1.1...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online