{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT091 - Chuyn tt nghip SV Ng Anh Hong LI M U Trong nn kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyên đ t t nghi p ề ố SV: Ngô Anh Hoàng L I M Đ U Ở Ầ Trong n n kinh t th tr ng Vi t Nam, các doanh nghi p v a ế ị ườ và nh h u h t m i đ c thành l p đang ph i v t l n v i nh ng cu c ỏ ầ ế ượ ậ ộ c nh tranh đ y cam go th thách đ giành l y v trí làm c s cho s phát ơ ở tri n l n m nh. Mu n v y doanh nghi p ph i ho t đ ng có hi u qu mà ạ ộ tr c h t th hi n hi u qu s d ng v n. ướ ế ể ệ ở ệ ả ử ụ Huy đ ng và s d ng v n có hi u qu th c s là cu c đ u trí gi a các ử ụ ả ự ự doanh nghi p t n t i trong n n kinh t th tr ng. Nó là bài toán ph i gi i ệ ồ ạ ế ị ườ trong su t quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p và r t khó khăn trong th i ạ ộ kỳ đ u thành l p. Đ i v i các doanh nghi p th ng m i vi c qu n lý v n là ố ớ ươ v n đ đ c bi t khó khăn và ph c t p. ề ặ ứ ạ Hi u qu s d ng v n c a các doanh nghi p v a và nh là v n đ ả ử ụ đã và đang đ c r t nhi u các ban ngành, chuyên gia quan tâm nghiên c u. ượ ấ Song cho đ n nay k t qu thu đ c v n ch m c đ nh t đ nh trên ế ế ượ ỉ ở ph m vi chung, còn đ i v i các doanh nghi p c th thì đòi h i ph i có đ ng đi n c b c riêng c th cho mình. ườ ướ ướ ụ ể Qua quá trình h c t p tr ng, tìm hi u th c t Công ty TNHH ọ ậ ở ườ ự ế ở Duy Th nh em đã ch n đ tài nghiên c u :"M t s gi i pháp nâng cao ộ ố ả hi u qu s d ng v n Công ty TNHH Duy Th nh" ả ử ụ ố ở đ làm khoá lu n t t nghi p và v i hy v ng góp ph n tìm ra gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng c a công ty nói riêng và các công ty th ng m i nói chung. ạ ộ ươ L p QTKDT ng h p Tr ng ĐH Kinh t Qu c ườ ế dân 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyên đ t t nghi p ề ố SV: Ngô Anh Hoàng K t c u c a chuyên đ ngoài l i m đ u và k t lu n g m 3 ch ng: ế ấ ở ầ ế ươ Ch ng I - Gi i thi u khái quát v Công ty TNHH Duy Th nh. ươ Ch ng II - Th c tr ng hi u qu s d ng v n c a Công ty ươ ả ử ụ TNHH Duy Th nh giai đo n 2001 - 2005. Ch ng III - M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s ươ ộ ố ả ử d ng v n Công ty TNHH Duy Th nh. ố ở Em xin bày t lòng bi t n đ n th y giáo ế ơ ế TS. Tr n Vi t Lâm các cô chú, anh ch trong Công ty TNHH Duy Th nh đã t n tình giúp đ em th c hi n đ tài này. L p QTKDT ng h p Tr ng ĐH Kinh t Qu c ườ ế dân 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 58

QT091 - Chuyn tt nghip SV Ng Anh Hong LI M U Trong nn kinh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online