{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT092 - L un vn tt nghip M u Trong nhng nm qua nn kinh t n...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta ®· vμ ®ang chuyÓn ho¸ m¹nh mÏ sang c¬ chÕ thÞ tr êng, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhμ níc. Trong c¬ chÕ thÞ tr êng, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®· vμ ®ang kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cßn tån t¹i cña cña chÕ cò. Tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp bíc sang c¬ chÕ qu¶n trÞ kinh doanh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr êng. Sau h¬n mêi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· cã nh÷ng thμnh tùu lín t¹o nªn mét bíc ngoÆt lÞch sö trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng th× ph¶i n¾m v÷ng ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thμnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, thÞ hiÕu ®ã. Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp NguyÔn ThÞ H¬ng Líp K36A4 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mμ cã ®îc sù ph¸t triÓn nh vËy, nã ®ßi hái ph¶i cã sù t duy, lÒ lèi vμ phong c¸ch lμm viÖc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. §èi víi mçi doanh nghiÖp vai trß cña ngêi lao ®éng lμ rÊt quan träng, ®©y lμ ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Mét ngêi l·nh ®¹o tμi n¨ng, quyÕt ®o¸n cã thÓ dÉn tíi doanh nghiÖp vît qua mäi khã kh¨n ®ång thêi cã thÓ doanh nghiÖp ph¸t triÓn, toμn diÖn. ChÝnh v× vËy mμ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n trÞ lμ v« cïng quan träng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé em nhËn thÊy c«ng ty nμy lμ c«ng ty nhμ níc vèn còng chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, ®Ó theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña thêi ®¹i c«ng ty còng ®· cã rÊt nhiÒu sù thay ®æi vÒ ph¬ng thøc kinh doanh cña m×nh, thay ®æi vÒ ph¬ng thøc b¸n hμng, ph¬ng thøc tiªu thô... tuy nhiªn ho¹t ®éng mua hμng vÉn cha ®ù¬c quan t©m thùc sù. §©y lμ vÊn ®Ò mμ kh«ng chØ cña c«ng ty nμy mμ gÇn nh nã tån t¹i trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Ho¹t ®éng mua hμng rÊt Ýt ®îc quan t©m ®Õn nh ho¹t ®éng b¸n hμng. C¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Õn viÖc mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp h¬n lμ quan t©m ®Õn tiÕt kiÖm chi phÝ mua hμng. ViÖc mua hμng cha ®îc Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp NguyÔn ThÞ H¬ng Líp K36A4 2
Image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp ®¸nh gi¸ t¬ng xøng víi vÞ trÝ cña nã. Trong khi mua hμng l¹i lμ kh©u tiªn, c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh, lμ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Mua hμng nh»m t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cho ho¹t ®éng b¸n hμng, ho¹t ®«ng b¸n hμng cã ®îc tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vμo ho¹t ®éng mua hμng. H¬n n÷a mua hμng tèt t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern