{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT093 - Li m u Cnh tranh l c ch vn hnh ch yu ca kinh t th...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu C¹nh tranh lμ c¬ chÕ vËn hμnh chñ yÕu cña kinh tÕ thÞ tr - êng, lμ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi mçi chñ thÓ kinh doanh, c¹nh tranh t¹o søc Ðp hoÆc kÝch øng dông khoa häc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thμnh vμ gi¸ b¸n hμng ho¸. C¹nh tranh víi c¸c tÝn hiÖu gi¸ c¶ vμ lîi nhuËn sÏ híng ngêi kinh doanh chuyÓn nguån lùc tõ n¬i sö dông cã hiÖu qu¶ thÊp h¬n sang n¬i sö dông cã hiÖu qu¶ cao h¬n. §èi víi x· héi, c¹nh tranh lμ ®éng lùc quan träng nhÊt ®Ó huy ®éng nguån lùc cña x· héi vμo s¶n xuÊt kinhdoanh hμng ho¸, dÞch vô cßn thiÕu. Qua ®ã n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña toμn x· héi. Do ®ã, viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong mçi doanh nghiÖp lμ rÊt cÇn thiÕt, nã gióp doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh. Víi ®Ò tμi: “ N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp x©y dùng", kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng CTGT 892 thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 892, em ®· hoμn thμnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu luËn v¨n PhÇn I- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c¹nh tranh 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng II: C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng CTGT 892 Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ doanh nghiÖp. Ch¬ng II: VËn dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμo thùc tr¹ng C«ng ty XDCTGT 892. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 892. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Nghiªm Xu©n Phîng vμ c¸c c¸n bé cña C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 892 ®· gióp ®ì em hoμn thμnh luËn v¨n. Hμ Néi, th¸ng 5 n¨m 2004 2
Background image of page 2
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c¹nh tranh 1.1- Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh ThuËt ng÷ “C¹nh tranh” cã nguån gèc tõ tiÕng La Tinh víi nghÜa chñ yÕu lμ sù ®Êu tranh, ganh ®ua, thi ®ua gi÷a c¸c ®èi tîng 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
cïng phÈm chÊt, cïng lo¹i, ®ång gi¸ trÞ nh»m ®¹t ®îc nh÷ng u thÕ, lîi thÕ, môc tiªu x¸c ®Þnh. Trong h×nh th¸i c¹nh tranh thÞ tr êng, quan hÖ ganh ®ua x¶y ra gi÷a hai chñ thÓ cïng (nhãm ngêi b¸n), còng nh chñ thÓ cÇu (Nhãm ngêi mua), c¶ hai nhãm nμy tiÕn tíi c¹nh tranh víi nhau vμ ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng gi¸ c¶ thÞ trêng.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}