QT093 - Lêi më ®Çu C¹nh tranh lμ c¬ chÕ vËn hμnh...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu C¹nh tranh lμ c¬ chÕ vËn hμnh chñ yÕu cña kinh tÕ thÞ tr - êng, lμ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi mçi chñ thÓ kinh doanh, c¹nh tranh t¹o søc Ðp hoAEc kÝch øng dông khoa häc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thμnh vμ gi¸ b¸n hμng ho¸. C¹nh tranh víi c¸c tÝn hiÖu gi¸ c¶ vμ lîi nhuËn sÏ híng ngêi kinh doanh chuyÓn nguån lùc tõ n¬i sö dông cã hiÖu qu¶ thÊp h¬n sang n¬i sö dông cã hiÖu qu¶ cao h¬n. §èi víi x· héi, c¹nh tranh lμ ®éng lùc quan träng nhÊt ®Ó huy ®éng nguån lùc cña x· héi vμo s¶n xuÊt kinhdoanh hμng ho¸, dÞch vô cßn thiÕu. Qua ®ã n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña toμn x· héi. Do ®ã, viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong mçi doanh nghiÖp lμ rÊt cÇn thiÕt, nã gióp doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh. Víi ®Ò tμi: “ N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp x©y dùng", kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng CTGT 892 thuéc Taeng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 892, em ®· hoμn thμnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu luËn v¨n PhÇn I- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh Ch¬ng I: Taeng quan vÒ c¹nh tranh 1 Ch¬ng II: C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng CTGT 892 Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ doanh nghiÖp. Ch¬ng II: VËn dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμo thùc tr¹ng C«ng ty XDCTGT 892. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 892. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Nghiªm Xu©n Phîng vμ c¸c c¸n bé cña C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 892 ®· gióp ®ì em hoμn thμnh luËn v¨n. Hμ Néi, th¸ng 5 n¨m 2004 2 PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh Ch¬ng I: Taeng quan vÒ c¹nh tranh 1.1- Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh ThuËt ng÷ “C¹nh tranh” cã nguån gèc tõ tiÕng La Tinh víi nghÜa chñ yÕu lμ sù ®Êu tranh, ganh ®ua, thi ®ua gi÷a c¸c ®èi t îng 3 cïng phÈm chÊt, cïng lo¹i, ®ång gi¸ trÞ nh»m ®¹t ®îc nh÷ng u thÕ, lîi thÕ, môc tiªu x¸c ®Þnh. Trong h×nh th¸i c¹nh tranh thÞ tr êng, quan hÖ ganh ®ua x¶y ra gi÷a hai chñ thÓ cïng (nhãm ngêi b¸n), còng nh chñ thÓ cÇu (Nhãm ngêi mua), c¶ hai nhãm nμy tiÕn tíi c¹nh tranh víi nhau vμ ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng gi¸ c¶ thÞ tr êng....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 120

QT093 - Lêi më ®Çu C¹nh tranh lμ c¬ chÕ vËn hμnh...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online