QT094 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Bíc vμo...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Bíc vμo thÕ kû 21- kû nguyªn míi ®Çy høa hÑn nhng còng nhiÒu th¸ch thøc, xu thÕ toμn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang lμ mét vÊn ®Ò diÔn ra s«i ®éng vμ cÊp b¸ch. Tr íc xu thÕ ®ã, ngμnh da giÇy ®îc coi lμ mét trong nh÷ng ngμnh rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Môc tiªu chiÕn lîc vμ nhiÖm vô cña ngμnh lμ gãp phÇn thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi trong sù nghiÖp CNH-H§H ®¸t níc, ®¶m b¶o nhu cÇu toμn x· héi ®ang kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ mäi mAEt, t¨ng cêng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm cho ngêi lao ®éng- vÊn ®Ò mμ toμn x· héi ®ang quan t©m. C«ng ty GiÇy Thîng §×nh mét Doanh nghiÖp Nhμ níc trùc thuéc Taeng C«ng ty da giÇy ViÖt Nam ®ang ®øng tr íc nh÷ng c¬ héi vμ th¸ch thøc lín lao trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vμ ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho m×nh nh÷ng ph¬ng thøc ho¹t ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh ®óng ®¾n nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vμ cña chÝnh C«ng ty. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña xu thÕ héi nhËp vμo nÒn kinh tÕ thÕ giíi sÏ tÊt yÕu dÉn tíi c¹nh tranh còng nh mong Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn ®Ó C«ng ty GiÇy Thîng §×nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty GiÇy Th- îng §×nh, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tμi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh mAEt hμng giÇy dÐp cña C«ng ty GiÇy Thîng §×nh trªn thÞ tr êng néi ®Þa ” ®Ò lμm ®Ò tμi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu nh sau: Ch¬ng I: Lý luËn vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh mAEt hμng giμy dÐp cña C«ng ty GiÇy Th îng §×nh. Ch¬ng III:Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh mAEt hμng giμy dÐp cña C«ng ty GiÇy Th îng §×nh. Sau ®©y lμ néi dung chÝnh: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vμ søc c¹nh tranh s¶n phÈm. 1. Lý thuyÕt c¹nh tranh. 1.1 Kh¸i niÖm c¹nh tranh. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c kh¸i niÖm liªn quan tíi c¹nh tranh cßn rÊt kh¸c nhau. Theo C.M¸c “ C¹nh tranh lμ sù ganh ®ua gay g¾t gi÷a c¸c nhμ t b¶n nh»m giμnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vμ trong tiªu thô ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng lîi nhuËn siªu ng¹ch”, cã c¸c quan niÖm kh¸c l¹i cho r»ng “ c¹nh tranh lμ sù phÊn ®Êu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp m×nh sao cho tèt...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 75

QT094 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Bíc vμo...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online