QT094 - Chuyn tt nghip Li ni u Bc vo th k 21- k nguyn mi y...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn tt nghip Li ni u Bc vo th k 21- k nguyn mi y ha hn nhng cng nhiu thch thc, xu th ton cu ho nn kinh t ang l mt vn din ra si ng v cp bch. Tr c xu th , ngnh da giy c coi l mt trong nhng ngnh rt quan trng i vi s pht trin kinh t ca t nc. Mc tiu chin lc v nhim v ca ngnh l gp phn thc hin ng li ca ng, gp phn thc hin thng li trong s nghip CNH-HH t nc, m bo nhu cu ton x hi ang khng ngng tng ln v mi mAEt, tng cng sn xut, xut khu, gii quyt cng n vic lm cho ngi lao ng- vn m ton x hi ang quan tm. Cng ty Giy Thng nh mt Doanh nghip Nh nc trc thuc Taeng Cng ty da giy Vit Nam ang ng tr c nhng c hi v thch thc ln lao trong iu kin cnh tranh gay gt. c th tn ti, ng vng v pht trin i hi Cng ty phi xc nh c cho mnh nhng phng thc hot ng, nhng chnh sch, nhng chin lc cnh tranh ng n nhm nng cao nng lc cnh tranh ca sn phm v ca chnh Cng ty. Nhn thc c tm quan trng ca xu th hi nhp vo nn kinh t th gii s tt yu dn ti cnh tranh cng nh mong Chuyn tt nghip mun c ng gp nhng kin Cng ty Giy Thng nh y mnh hot ng sn xut kinh doanh, nng cao sc cnh tranh sn phm. Sau mt thi gian thc tp ti Cng ty Giy Th- ng nh, em quyt nh la chn ti Mt s gii php nhm nng cao sc cnh tranh mAEt hng giy dp ca Cng ty Giy Thng nh trn th tr ng ni a lm ti chuyn tt nghip ca mnh. Ngoi phn m u v kt lun, chuyn c kt cu nh sau: Chng I: L lun v cnh tranh v nng cao sc cnh tranh sn phm. Chng II: Thc trng v kh nng cnh tranh mAEt hng giy dp ca Cng ty Giy Th ng nh. Chng III:Mt s gii php nhm nng cao kh nng cnh tranh mAEt hng giy dp ca Cng ty Giy Th ng nh. Sau y l ni dung chnh: Chuyn tt nghip Chng I Nhng l lun c bn v cnh tranh v sc cnh tranh sn phm. 1. L thuyt cnh tranh. 1.1 Khi nim cnh tranh. Chuyn tt nghip i vi nn kinh t th tr ng, cc khi nim lin quan ti cnh tranh cn rt khc nhau. Theo C.Mc Cnh tranh l s ganh ua gay gt gia cc nh t bn nhm ginh git nhng iu kin thun li trong sn xut v trong tiu th t c nhng li nhun siu ngch, c cc quan nim khc li cho rng cnh tranh l s phn u v cht lng sn phm, dch v ca doanh nghip mnh sao cho tt...
View Full Document

Page1 / 75

QT094 - Chuyn tt nghip Li ni u Bc vo th k 21- k nguyn mi y...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online