QT095 - Lun vn tt nghip Li ni u duy tr v pht trin hot ng sn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Li ni u duy tr v pht trin hot ng sn xut kinh doanh vn u tin m bt c doanh nghip no cng phi quan tm l sn phm hng ho do mnh sn xut ra c th tr ng chp nhn. Thc hin tt vic tiu th sn phm khng nhng m bo cho qu trnh ti sn xut ca doanh nghip c th ng xuyn lin tc m cn l c s vng chc doanh nghip ti a ho li nhun, khng ngng tng v th v kh nng cnh tranh trn th tr ng. Thc tin kinh doanh ca cc doanh nghip cho thy, tiu th sn phm khng phi l nhim v d thc hin. Trong phn ln nhim v sn xut kinh doanh, tiu th sn phm lun lun l vn kh khn nht i vi doanh nghip v cn tr ln cp thit hn trong nn kinh t th tr ng y cnh tranh khc lit. Chnh v vy, cng vi s pht trin ca nn kinh t th tr ng, cc phng php thc y tiu th sn phm ngy cng c cc nh kinh doanh AEc bit quan tm. Nhn thc c tm quan trng ca cng tc tiu th sn phm, trong thi gian thc tp ti Cng ty cae phn dng c c kh xut khu, em i su vo nghin cu ti Cc gii php kinh t ti chnh nhm y mnh tiu th v tng doanh thu Cng ty cae phn dng c c kh xut khu Ni dung ti gm 3 chng. Chng I : Nhng l lun c bn v tiu th sn phm v doanh thu bn hng ca doanh nghip. Ng c Thun - K38 1104 1 Lun vn tt nghip Chng II : Thc trng tnh hnh tiu th sn phm v tng doanh thu Cng ty cae phn dng c c kh xut khu. Chng III :Cc gii php kinh t ti chnh nhm y mnh tiu th v tng doanh thu Cng ty cae phn dng c c kh xut khu. Do thi gian nghin cu c hn, trong lun vn ny em ch i su vo nghin cu tnh hnh v tnh hnh tiu th sn phm chnh ca cng ty. MAEc d rt c gng nhng vi lng kin thc cn it i, cc iu kin nghin cu cn hn ch nn lun vn ny s khng trnh khi thiu st. Rt mong c s ch bo ca cc thy c gio cng tp th cn b cng nhn vin phng tae chc lao ng tin lng, phng k ton, phng ti v ca cng ty lun vn ny c hon thin. ChngI: Nhng l lun c bn v tiu th sn phm v doanh thu bn hng ca doanh nghip. 1.1. Khi nim tiu th sn phm Ngy nay, c ch th tr ng, hot ng ca cc doanh nghip phi gn lin vi ba khu: Mua NVL, sn xut v tiu th. Nn kinh t th tr ng i hi cc doanh nghip khng nhng c nhim v sn xut to ra cc sn phm m cn c nhim v tiu th cc sn phm .Mc tiu hng cc sn phm m cn c nhim v tiu th cc sn phm ....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 89

QT095 - Lun vn tt nghip Li ni u duy tr v pht trin hot ng sn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online