{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT095 - L un vn tt nghip Li ni u duy tr v pht trin hot ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu §Ó duy tr× vμ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÊn ®Ò ®Çu tiªn mμ bÊt cø doanh nghiÖp nμo còng ph¶i quan t©m lμ s¶n phÈm hμng ho¸ ®ã do m×nh s¶n xuÊt ra ®îc thÞ tr êng chÊp nhËn. Thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc thêng xuyªn liªn tôc mμ cßn lμ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, kh«ng ngõng t¨ng vÞ thÕ vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Thùc tiÔn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cho thÊy, tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ph¶i lμ nhiÖm vô dÔ thùc hiÖn. Trong phÇn lín nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n lμ vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp vμ cßn trë lªn cÊp thiÕt h¬n trong nªn kinh tÕ thÞ tr êng ®Çy c¹nh tranh khãc liÖt. ChÝnh v× vËy, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c ph¬ng ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm ngμy cμng ®îc c¸c nhμ kinh doanh ®Æc biÖt quan t©m. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu, em ®· ®i s©u vμo nghiªn cøu ®Ò tμi “ C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ tμi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô vμ t¨ng doanh thu ë C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu Néi dung ®Ò tμi gåm 3 ch¬ng. Ch¬ng I : Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm vμ doanh thu b¸n hμng cña doanh nghiÖp. Ng« §øc ThuËn - K38 1104 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng II : Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vμ t¨ng doanh thu ë C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu. Ch¬ng III :C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ tμi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô vμ t¨ng doanh thu ë C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu. Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, trong luËn v¨n nμy em chØ ®i s©u vμo nghiªn cøu t×nh h×nh vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng víi lîng kiÕn thøc cßn it ái, c¸c ®iÒu kiÖn nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n nμy sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng, phßng kÕ to¸n, phßng tμi vô cña c«ng ty ®Ó luËn v¨n nμy ®îc hoμn thiÖn. Ch¬ngI: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm vμ doanh thu b¸n hμng cña doanh nghiÖp. 1.1. Kh¸i niÖm tiªu thô s¶n phÈm Ngμy nay, c¬ chÕ thÞ tr êng, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn víi ba kh©u: Mua NVL, s¶n xuÊt vμ tiªu thô. NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt t¹o ra c¸c s¶n phÈm mμ cßn cã nhiÖm vô tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®ã.Môc tiªu hμng ®Çu vμ còng lμ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña doanh nghiÖp lμ lîi nhuËn .§Ó thùc
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 89

QT095 - L un vn tt nghip Li ni u duy tr v pht trin hot ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online