QT096 - Lun vn tt nghip Li m u Bt c mt doanh nghip sn xut...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu BÊt cø mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nμo còng quan t©m ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng vμ hiÖu qu¶. §©y lμ ba chØ tiªu quan träng hμng ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, lμ thíc ®o tr×nh ®é ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung vμ cña toμn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. Song tÊt c¶ ®Òu thÓ hiÖn mét môc tiªu cao h¬n cña doanh nghiÖp ®ã lμ lîi nhuËn vμ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. PhÊn ®Êu ®Ó cã lîi nhuËn vμ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn vμ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp. V× vËy viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu nguån gèc, c¸c nh©n tè ¶nh hëng vμ c¸c gi¶i ph¸p nh»m lμm t¨ng lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp lμ hÕt søc cÇn thiÕt. NhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy trong qu¸ tr×nh thùc tËp em xin chän ®i s©u vμo vÊn ®Ò lîi nhuËn víi ®Ò tμi “Lîi nhuËn vμ c¸c biÖn ph¸p lμm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty cae phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ”. Néi dung cña ®Ò tμi gåm ba ch¬ng: Ch ¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn Ch ¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty cae phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ Ch ¬ng 3 : Mét sè biÖn ph¸p lμm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty cae phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp MAEc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian thùc tËp ng¾n, do tr×nh ®é hiÓu biÕt cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bμi luËn v¨n cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o C«ng ty, phßng Tμi chÝnh – KÕ to¸n, ®AEc biÖt em xin bÇy tá lßng c¶m ¬n ch©n thμnh nhÊt tíi thÇy Lª V¨n Ch¾t ®· híng dÉn chØ b¶o em nghiªn cøu hoμn thμnh luËn v¨n nμy. Hμ Néi, th¸ng 9 n¨m 2006 Sinh viªn TrÞnh ThÞ Thu H ¬ng Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn I. Lîi nhuËn vμ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng 1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn Lîi nhuËn lμ kÕt qu¶ tμi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hμng ho¸, dÞch vô. Lμ chØ tiªu chÊt lîng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®©y ta thÊy r»ng lîi nhuËn lμ kÕt qu¶ tμi chÝnh cuèi cïng, nã chÝnh lμ phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña lao ®éng thAEng d vît qu¸ TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña lao ®éng tÊt yÕu mμ doanh nghiÖp bá ra, tõ gãc ®é cña doanh nghiÖp th× lîi nhuËn lμ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vμ chi phÝ mμ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®îc
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 50

QT096 - Lun vn tt nghip Li m u Bt c mt doanh nghip sn xut...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online