QT097 - M ®Çu C«ng ty Giμy v¶i Thîng §×nh lμ mét...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Më ®Çu C«ng ty Giμy v¶i Thîng §×nh lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc, thuéc sù qu¶n lý cña Së C«ng nghiÖp Hμ néi vμ lμ thμnh viªn cña ngμnh da giÇy ViÖt Nam. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vμ tr ëng thμnh, c«ng ty ®· cã mét bÒ dÇy truyÒn thèng trong s¶n xuÊt vμ kinh doanh giÇy dÐp, mét trong nh÷ng mAEt hμng chñ lùc cña c«ng ty chÝnh lμ giÇy v¶i. Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· vît qua biÕt bao th¨ng trÇm cña nh÷ng khã kh¨n, vÊt v¶ cïng víi c«ng cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt níc cña d©n téc, cïng víi sù chuyÓn ®aei c¬ cÊu nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc. Song trong t×nh h×nh hiÖn nay, sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr êng ®· lμm cho c«ng ty gAEp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong nh÷ng khã kh¨n ®ã lμ ho¹t ®éng b¸n hμng. Tõ ®ã ®Ó b¸n ®îc hμng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh gay g¾t ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc thÞ tr êng ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Sù chiÕm lÜnh phÇn thÞ tr êng thÓ hiÖn ë møc b¸n ra, møc chÊt lîng phôc vô kh¸ch hμng. Do vËy doanh nghiÖp b»ng mäi gi¸ ®a s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi tiªu dïng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nμy doanh nghiÖp tËp trung mäi nç lùc vμo ho¹t ®éng b¸n hμng, tõ viÖc nghiªn cøu mAEt hμng, x©y 1 dùng ®éi ngò nh©n viªn b¸n hμng, tíi viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i cña ngêi cung øng, c¸c ph¬ng tiÖn hç trî ®Ó ®¶m b¶o hμng cña m×nh tíi ®îc tay ngêi tiªu dïng víi chÊt lîng tèi u, gi¸ c¶ hîp lý. Cã b¸n ®îc hμng, doanh nghiÖp míi cã tiÒn ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho ho¹t ®éng cña m×nh vμ cã l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng b¸n hμng vμ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hμng tõ ®ã n©ng cao vÞ thiÕ vμ uy tÝn cu¶ doanh nghiÖp trªn th ¬ng tr êng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn l©u dμi. Nh vËy ho¹t ®éng b¸n hμng cã vai trß rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña bÖnh nh©n, cïng víi sù t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh sù gióp ®ì cña c¸c c« chó trong c«ng ty, cïng thÇy gi¸o híng dÉn, ®· cho t«i ý t ëng viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp: “ C¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hμng t¹i c«ng ty GiÇy Th îng §×nh ". §Ò tμi ®îc nghiªn cøu dùa trªn c¸c biÖn ph¸p tiÕp cËn logic, hÖ th«ng, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ qu¶n trÞ b¸n hμng trong doanh nghiÖp Th ¬ng m¹i....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 53

QT097 - M ®Çu C«ng ty Giμy v¶i Thîng §×nh lμ mét...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online