QT097 - M u Cng ty Giy vi Thng nh l mt doanh nghip Nh nc,...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M u Cng ty Giy vi Thng nh l mt doanh nghip Nh nc, thuc s qun l ca S Cng nghip H ni v l thnh vin ca ngnh da giy Vit Nam. Tri qua hn 40 nm xy dng v tr ng thnh, cng ty c mt b dy truyn thng trong sn xut v kinh doanh giy dp, mt trong nhng mAEt hng ch lc ca cng ty chnh l giy vi. Trong sut qu trnh hnh thnh v pht trin, cng ty vt qua bit bao thng trm ca nhng kh khn, vt v cng vi cng cuc u tranh thng nht t nc ca dn tc, cng vi s chuyn aei c cu nn kinh t t nc t c ch qun l tp trung quan liu bao cp sang nn kinh t th tr ng c s qun l ca nh nc. Song trong tnh hnh hin nay, s cnh tranh gay gt ca c ch th tr ng lm cho cng ty gAEp khng t kh khn trong qu trnh sn xut kinh doanh. Mt trong nhng kh khn l hot ng bn hng. T bn c hng cc doanh nghip cnh tranh gay gt c th chim lnh c th tr ng tn ti v pht trin. S chim lnh phn th tr ng th hin mc bn ra, mc cht lng phc v khch hng. Do vy doanh nghip bng mi gi a sn phm ca mnh ti tay ngi tiu dng. gii quyt vn ny doanh nghip tp trung mi n lc vo hot ng bn hng, t vic nghin cu mAEt hng, xy 1 dng i ng nhn vin bn hng, ti vic xc nh cc iu kin u i ca ngi cung ng, cc phng tin h tr m bo hng ca mnh ti c tay ngi tiu dng vi cht lng ti u, gi c hp l. C bn c hng, doanh nghip mi c tin trang tri chi ph cho hot ng ca mnh v c li. Thng qua hot ng bn hng v p ng mi nhu cu ca khch hng t nng cao v thi v uy tn cu doanh nghip trn th ng tr ng, tng kh nng cnh tranh tn ti v pht trin lu di. Nh vy hot ng bn hng c vai tr rt quan trng, quyt nh ti s tn ti v pht trin ca doanh nghip. Xut pht t nhn thc v tm quan trng ca bnh nhn, cng vi s tm hiu v thc trng hot ng sn xut kinh doanh, cng nh s gip ca cc c ch trong cng ty, cng thy gio hng dn, cho ti t ng vit chuyn tt nghip: Cc bin php nng cao cht lng cng tc qun tr bn hng ti cng ty Giy Th ng nh ". ti c nghin cu da trn cc bin php tip cn logic, h thng, phng php phn tch thng k. Kt cu ca chuyn bao gm 3 chng: Chng I: Nhng vn chung v qun tr bn hng trong doanh nghip Th ng mi....
View Full Document

Page1 / 53

QT097 - M u Cng ty Giy vi Thng nh l mt doanh nghip Nh nc,...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online