{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT098 - C phn ho DNNN Vit Nam Nguyn Vn Nghip Mc lc Trang 1...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cæ phÇn ho¸ DNNN ë ViÖt Nam NguyÔn V¨n NghiÖp Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn thø nhÊt:Lý luËn chung vÒ cæ phÇn ho¸ vμ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hμnh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam 3 I. Lý luËn chung vÒ cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN ë ViÖt Nam vμ c«ng ty Cæ phÇn 3 1.1. Kh¸i niÖm cña Cæ phÇn ho¸ vμ cña c«ng ty Cæ phÇn 1.2. ®Æc ®iÓm cña Cæ phÇn ho¸ vμ c«ng ty Cæ phÇn 1.3. Néi dung cña Cæ phÇn ho¸ vμ cña c«ng ty Cæ phÇn 1.4. Tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Cæ phÇn 1.5. Nh÷ng thuËn lîi vμ khã kkh¨n cña c«ng ty Cæ phÇn II. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ níc ë ViÖt nam 2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc ë ViÖt nam hiÖn nay 2.2. Nh÷ng u ®iÓm cña Cæ phÇn ho¸ vμ sù cÇn thiÕt ph¶i Cæ phÇn ho¸ 2.3. Môc tiªu cña Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ níc PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ - nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu vμ nh÷ng khã kh¨n cÇn th¸o gì 8 I. Chñ tr ¬ng cña ChÝnh phñ trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ níc trong nh÷ng n¨m võa qua 8 1.1. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm ( 1992- 1995 ) 1.2. Giai ®o¹n më réng Cæ phÇn ho¸ ( tõ th¸ng 5-1996 ®Õn 6- 1998 ) 1.3. Giai ®o¹n ®Èy m¹nh Cæ phÇn ho¸ ( tõ th¸ng 6- 1998 ) II. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh Cæ phÇn doanh nghiÖp Nhμ n- íc tõ n¨m 1992 ®Õn nay 10 2.1. Mét sè thμnh c«ng cña c«ng t¸c Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ níc 2.2. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña Cæ phÇn III. Nh÷ng nguyªn nh©n chËm trÔ trong viÖc Cæ phÇn ho¸ vμ nh÷ng khã kh¨n cÇn ®îc th¸o gì 3.1. Nh÷ng nguyªn nh©n 3.1.1. Nh÷ng víng m¾c vÒ ph¸p luËt vμ c¬ chÕ chÝnh s¸ch 13 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cæ phÇn ho¸ DNNN ë ViÖt Nam NguyÔn V¨n NghiÖp 3.1.2. Nh÷ng nguyªn nh©n cã nguån gèc tõ phÝa TW vμ chÝnh quyÒn c¸c cÊp 3.1.3. Nh÷ng nguyªn nh©n vÒ tèc ®é Cæ phÇn ho¸ 3.1.4. Nh÷ng nguyªn nh©n tõ phÝa doanh nghiÖp 3.1.5. Nh÷ng nguyªn nh©n vÒ mÆt tμi chÝnh vμ t tëng 3.1.6. So¹n th¶o ph¬ng ¸n kinh doanh vμ ®iÒu lÖ c«ng ty Cæ phÇn 3.1.7. Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c 3.2. §¸nh gi¸ c¸c nguyªn nh©n trªn PhÇn thø ba: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ níc 16 I. Xu híng ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty Cæ phÇn hiÖn nay trªn thÕ giíi 16 II. Ph¬ng híng cho tiÕn tr×nh Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ níc ë ViÖt nam trong thêi gian tíi III. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ níc ë ViÖt nam 3.1. Hoμn thiÖn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi tiÕn hμnh cæ phÇn ho¸ vμ gi¶i quyÕt nh÷ng tån ®äng vÒ mÆt tμi chÝnh 3.2. Hoμn thiÖn chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ 3.3. §æii míi tæ chøc chØ ®¹o Cæ phÇn ho¸ trong doanh nghiÖp Nhμ níc 3.4. T¹o m«i tr êng ph¸p lý ®Çy ®ñ, ®ång bé cho tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn 17 IV. Mét sè kiÕn nghÞ 19 KÕt luËn 21 Tμi liÖu tham kh¶o 22 2
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern