{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT099 - Môc lôc Lêi nãi ®Çu 4 Ch¬ng 1 lý luËn...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Môc lôc Lêi nãi ®Çu 4 Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 5 I. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.Kh¸i niÖm vμ vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.2. Vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.3. Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 6 2.Mét vμi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 8 3.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù 9 II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 10 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 10 2.TuyÓn dông nh©n sù 14 3.§μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù 18 4. S¾p xÕp vμ sö dông lao ®éng 21 5.§¸nh gi¸ vμ ®·i ngé nh©n sù 22 III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng vμ sù cÇn thiÕt hoμn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù 27 1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n sù 27 2. Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoμn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù 30 Ch¬ng 2: thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i taeng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam 32 I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 32 1.LÞch sö h×nh thμnh Taeng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 32 1 2.Chøc n¨ng vμ nhiÖm vô cña Taeng c«ng ty 32 3.C¬ cÊu tae chøc cña Taeng c«ng ty 34 4.Nghμnh nghÒ kinh doanh cña Taeng c«ng ty 37 5.M«i tr êng kinh doanh cña Taeng c«ng ty 39 II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Taeng c«ng ty 41 1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ nhËp khÈu cña Taeng c«ng ty 41 2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mAEt hμng kinh doanh 42 3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Taeng c«ng ty 44 III. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ nh©n sù cña Taeng c«ng ty 46 1.T×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Taeng c«ng ty 46 2. Thùc tr¹ng tuyÓn dông nh©n sù t¹i Taeng c«ng ty 50 3.Thùc tr¹ng ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i Taeng c«ng ty 53 3.1.§μo t¹o nh©n sù 53 3.2. Ph¸t triÓn nh©n sù 58 4.Thùc tr¹ng ®¸nh gi¸ vμ ®·i ngé nh©n sù t¹i Taeng c«ng ty 58 Ch¬ng 3: mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoμn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i taeng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam 63 I.Taeng hîp ®¸nh gi¸ vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Taeng c«ng ty 63 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 65 2.TuyÓn dông nh©n sù 65 3.§μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù 66 4.§¸nh gi¸ vμ ®·i ngé nh©n sù 67 2 II.§Þnh híng ph¸t triÓn cña Taeng c«ng ty trong thêi gian tíi 69 1.Ph¬ng híng vμ môc tiªu phÊn ®Êu cña Taeng c«ng ty trong thêi gian tíi 69 2.§Þnh híng qu¶n trÞ nh©n sù cña Taeng c«ng ty trong thêi gian tíi 71 III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Taeng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 72 1. C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi Taeng c«ng ty x¨ng dÇu 72 2. C¸c gi¶i ph¸p thuéc vÒ nhμ níc 83 KÕt luËn 85 Tμi liÖu tham kh¶o 86 3 Lêi nãi ®Çu Qu¶n trÞ nh©n sù lμ mét lÜnh vùc ®AEc biÖt quan träng, v× “ mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lμ qu¶n trÞ con ngêi”. ThËt vËy qu¶n trÞ nh©n sù cã mAEt trong bÊt kú mét tae chøc hay mét doanh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 98

QT099 - Môc lôc Lêi nãi ®Çu 4 Ch¬ng 1 lý luËn...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online