{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT100 - b gio dc v o to trng i hc thng mi chuyn tt nghip n...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o trêng ®¹i häc th¬ng m¹i chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §¬n vÞ thùc tËp : C«ng ty øng dông kü thuËt vμ th¬ng m¹i ¸ Ch©u Chuyªn ®Ò : “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vμ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i Gi¸o viªn híng dÉn : TS - Ph¹m C«ng §oμn Sinh viªn thùc hiÖn : §μo Minh Phíc Líp : 35 - A8 Khoa : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Hμ Néi: 05-2003
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ trêng víi t×nh h×nh c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t, ®ßi hái mçi chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vμ c¸c doanh nghiÖp th- ¬ng m¹i nãi riªng. Ph¶i biÕt ph¸t huy mäi lç lùc v¬n lªn, t¹o chç ®øng cho m×nh trªn th¬ng trêng ®Ó cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Muèn lμm ®- îc ®iÒu nμy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt t×m mäi c¸ch ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, tõ ®ã më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, n©ng cao uy tÝn, vÞ thÕ cña doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng tiªu thô hμng ho¸ vμ c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr- êng lu«n g¾n liÒn søc sèng cña mét doanh nghiÖp. Mäi nç lùc ho¹t ®éng trªn th¬ng trêng cña doanh nghiÖp chØ nh»m vμo mét híng ®Ých duy nhÊt lμ ®Èy m¹nh doanh sè më réng thÞ trêng tiªu thô, nhê ®ã hμng ho¸ ®îc chuyÓn thμnh tiÒn, thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp vμ chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi, ®¶m b¶o phôc vô cho c¸c nhu cÇu x· héi. Nh vËy, æn ®Þnh vμ ph¸t triÓn thÞ trêng trªn c¬ së ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hμng ho¸ lμ mét kh©u hÕt søc quan träng, lμ mét yªu cÇu thêng xuyªn vμ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp, lμ con ®êng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn c¸c môc tiÒu cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty INCOM em ®· lùa chän ®Ò tμi :” Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vμ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i” víi môc ®Ých ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kinh doanh cña C«ng ty vμ ph©n tÝch kü c¸c yÕu tè ¶nh h- ëng tíi thÞ trêng tiªu thô, tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp víi c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng cña C«ng ty. §μo minh Phíc Khoa QTDN - Líp K35- A8 2
Background image of page 2
Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I: Lý luËn vÒ cñng cè vμ ph¸t triÓn thÞ trêng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp I. Doanh nghiÖp vμ thÞ trêng cña doanh nghiÖp. 1.1. Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nh×n bÒ ngoμi doanh nghiÖp ®îc biÓu hiÖn nh lμ mét toμ nhμ, nh÷ng m¸y mãc, mét tÊm biÓn, nh·n hiÖu s¶n phÈm, v.v, tãm l¹i lμ nh÷ng yÕu tè rêi r¹c.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}