QT101 - Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vμ cña ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ hiÖn nay, kh«ng thÓ cã mét níc ph¸t triÓn b×nh th êng mμ kh«ng cÇn sù giao lu,ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Do vËy, quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lμ nh©n tè, lμ biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, cã hiÓu qu¶. MAEt kh¸c, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, lμm cho ®Êt níc cã thÓ héi nhËp vμo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mét trong nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ã lμ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, lμ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ th ¬ng m¹i, qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, qu¸ tr×nh n©ng cao vai trß tù chñ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vμ nhËp khÈu cña c«ng nghiÖp, nã lμ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng th ¬ng m¹i quèc tÕ trong ph¸t triÓn kinh doanh c«ng nghiÖp. Cho nªn ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vμ thÕ giíi, ®¶ng ta ®· chñ tr ¬ng “ tiÕp tôc më cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ tr êng, ®a ph¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi...” Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 1 ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr êng EU hiÖn nay ®ang lμ vÊn ®Ò trung t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ níc nhμ. MAEt kh¸c, h·ng dÖt may l¹i ®ang lμ mét trong nh÷ng mAEt hμng xuÊt khÈu chñ lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ViÖt Nam. Do vËy, xuÊt khÈu hμng dÖt may sang thÞ tr êng EU cã ý nghÜa tÇm chiÕn lîc ®èi víi sù ph¸t triÓn ngo¹i th ¬ng nãi riªng vμ nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam nãi chung. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ trªn vμ nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ngμnh dÖt may ViÖt Nam vμ thÞ tr êng EU lμ mét thÞ tr êng tiÒm n¨ng song còng cã nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc kh¾t khe ®ßi hái hμng dÖt may ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng nμy. V× vËy, em ®· chän ®Ò tμi: “ Nh÷ng thêi c¬ vμ th¸ch thøc khi xuÊt khÈu hμng may mAEc sang thÞ tr êng EU cña ngμnh dÖt may ViÖt Nam ”. Néi dung cña ®Ò tμi nμy bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hμng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr êng EU. Ch¬ng III: C¸c kiÕn nghÞ vμ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vμ viÖc taeng hîp c¸c tμi liÖu, s¸ch b¸o, t¹p chÝ em hy väng ®a ra ®îc néi dung c« ®äng vμ Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh 2 c¬ b¶n nhÊt liªn quan ®Õn ®Ò tμi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n m«n häc nμy, mAEc dï ®· cã sù nç lùc cè g¾ng cña b¶n th©n song do tr×nh ®é, thêi gian vμ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ; nguån tμi liÖu cßn h¹n hÑp nªn ®Ò tμi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. nh÷ng sai sãt....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 54

QT101 - Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online