QT102 - M u Trong nn kinh t th trng bt c mt doanh nghip cng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng bÊt cø mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nμo khi tiÕn hμnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña thÞ trêng, nh»m tr¶ lêi ®îc 3 c©u hái c¬ b¶n "C¸i g×, nh thÕ nμo, cho ai". ThÞ trêng võa ®îc coi lμ ®iÓm xuÊt ph¸t còng võa lμ ®iÓm kÕt thóc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lμ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng. Cã thÓ nãi mét doanh nghiÖp chØ lμm ¨n cã hiÖu qu¶ khi nã xuÊt ph¸t tõ thÞ trêng, tËn dông mét c¸ch n¨ng ®éng, linh ho¹t nh÷ng c¬ héi trªn thÞ trêng. Hay nãi c¸ch kh¸c, th«ng qua thÞ trêng, s¶n phÈm hμng ho¸ cña doanh nghiÖp ®îc tiªu thô, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra mét c¸ch liªn tôc trªn c¬ së thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. V× thÕ duy tr× vμ më réng thÞ trêng ®îc coi lμ mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n vμ l©u dμi cña doanh nghiÖp, ®AEc biÖt trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tuy nhiªn ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng còng ®ång nghÜa víi viÖc ph¶i lu«n lu«n ®èi mAEt víi c¸c rñi ro th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh khèc liÖt. §Ó ph¸t triÓn thÞ trêng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tríc hÕt doanh nghiÖp cÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng nhËn thøc vÒ thÞ trêng. TiÕp ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hμnh nghiªn cøu m«i trêng vμ kh¸ch hμng, sö dông c¸c th«ng tin, d÷ liÖu ®ã ®Ó ph¸n ®o¸n thÞ trêng lùa chän môc tiªu thÞ trêng, lËp kÕ ho¹ch chiÕn lîc kinh doanh, kÕ ho¹ch duy tr× thÞ trêng cò, chiÕm lÜnh thÞ trêng míi. Sau cïng lμ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch th«ng qua 4 c«ng cô (s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn hçn hîp) . Trong t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay ngμnh s¶n xuÊt bãng ®Ìn, phÝch níc ë ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng vμ thu ®îc nhiÒu thμnh tùu ®¸ng kÓ trªn c¶ thÞ trêng trong vμ ngoμi níc. Hoμ chung 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
trong trμo lu ®ã, C«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng (víi chÊt lîng hμng ®Çu cña ViÖt Nam) còng lμ mét c«ng ty s¶n xuÊt hiÖu qu¶ cμng ngμy cμng cã nhiÒu kh¸ch hμng a chuéng tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty. §©y lμ mét thÕ m¹nh lín nhng bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· gAEp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n. ThiÕt nghÜ cÇn ngay tõ b©y giê ph¶i cã ph- ¬ng híng ph¸t triÓn ®óng ®¾n. XuÊt ph¸t tõ vai trß cña thÞ trêng vμ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng, em xin chän ®Ò tμi "Duy tr× vμ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng". §Ò tμi gåm 3 phÇn lín sau:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 67

QT102 - M u Trong nn kinh t th trng bt c mt doanh nghip cng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online