{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT103 - P hn m u Khi ni n sn xut kinh doanh th cho d d i...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Khi nãi ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× cho dï díi h×nh thøc kinh tÕ x· héi nμo vÊn ®Ò ®îc nªu ra tr íc tiªn còng lμ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lμ môc tiªu phÊn ®Êu cña mét nÒn s¶n xuÊt, lμ th- íc ®o vÒ mäi mÆt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Lîi nhuËn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ môc tiªu lín nhÊt cña mäi doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã mμ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, gÝa thμnh hîp lÝ, doanh nghiÖp vÉn v÷ng vμng trong c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã qu¶n lÝ vμ sö dông vèn lμ vÊn ®Ò quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ bao cÊp tr íc ®©y vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc hÇu hÕt ®îc Nhμ níc tμi trî th«ng qua cÊp ph¸t vèn, ®ång thêi Nhμ níc qu¶n lÝ vÒ gi¸ c¶ s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch l·i Nhμ níc thu - lç Nhμ níc bï, do vËy c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc hÇu nh kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng b¶o toμn vμ ph¸t triÓn ®îc vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp, t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt ¨n mßn vμo vèn x¶y ra phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc. Bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ vμ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhμ níc, nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ song song tån t¹i, c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp lμm ¨n hiÖu qu¶, ®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi lμ nh÷ng doanh nghiÖp lμm ¨n kÐm hiÖu qu¶ dÉn ®Õn ph¸ s¶n hμng lo¹t. Tríc t×nh h×nh ®ã, NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø VI BCH Trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· nhÊn m¹nh " C¸c xÝ nghiÖp quèc doanh kh«ng cßn ®îc bao cÊp vÒ gi¸ vμ vèn, ph¶i chñ ®éng kinh doanh, ph¶i b¶o ®¶m tù bï ®¾p chi phÝ, nép ®ñ thuÕ vμ cã l·i...". C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n víi thÞ tr êng, b¸m s¸t thÞ tr êng, tù chñ vÒ vèn vμ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. _______________________________________________________________________________________ 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, nhÊt lμ trong kinh doanh ®êng biÓn kh«ng ph¶i lμ vÊn ®Ò míi mÎ. Nã ®îc h×nh thμnh ngay sau khi tμi chÝnh ra ®êi, nã lμ lÜnh vùc rÊt réng vμ muèn nghiªn cøu mét c¸ch toμn diÖn th× ph¶i cã sù ®Çu t rÊt c«ng phu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco, em chän ®Ò tμi: " Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco " lμm néi dung nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern