QT104 - Lêi nãi ®Çu Tõ khi ®¶ng vμ nhμ níc ta...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Tõ khi ®¶ng vμ nhμ níc ta chñ tr ¬ng chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng víi nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp b¾t kÞp víi c¬ chÕ míi lμm ¨n ph¸t ®¹t vμ kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th - ¬ng tr êng. Tuy nhiªn, còng cã nhiÒu doanh nghiÖp do kh«ng thÝch øng víi c¬ chÕ nμy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh thua lç, gAEp nhiÒu khã kh¨n vμ dÉn ®Õn ®μo th¶i. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nμy vμ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng nhÊt lμ hä kh«ng t×m ®îc cho m×nh mét con ®êng ®i ®óng ®ã lμ hä cha ph©n tÝch ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ ®· ®¹t ®îc, ®Ó tõ ®ã cã sù ®Çu t qu¶n lý ®óng ®¾n ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n trong t¬ng lai. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®¹t ®îc sau mçi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lμ th íc ®o ph¶n ¸nh tr×nh ®é tae chøc, tr×nh ®é qu¶n lý vμ sö dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ ...) cña doanh nghiÖp. §iÒu nμy ®· gi¶i thÝch lý do mét sè doanh nghiÖp mAEc dï cã ®éi ngò lao ®éng lμnh nghÒ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nguån vèn lín nhng vÉn kh«ng s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Do ®ã, viÖc sö dông c¸c nguån lùc ph¶i ®îc 1 xem lμ c«ng t¸c quan träng trong c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhÊt lμ trong c¬ chÕ thÞ tr êng hiÖn nay ®Çu vμo vμ ®Çu ra th êng xuyªn biÕn ®éng, viÖc sö dông th êng xuyªn c¸c nguån lùc tae chøc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh x¸c hîp lý míi b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Nh vËy, cã thÓ xem tr×nh ®é tae chøc, qu¶n lý vμ sö dông c¸c nguån lùc lμ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c, Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng ra ®êi trong c¬ chÕ bao cÊp, bíc sang c¬ chÕ thÞ tr êng trong nh÷ng n¨m ®Çu chi nh¸nh tëng chõng nh kh«ng thÓ ®øng v÷ng l©m vμo t×nh tr¹ng khã kh¨n. Song trong qu¸ tr×nh ®aei míi chi nh¸nh dÇn thay ®aei bé mAEt aen ®Þnh dÇn vμ ®Õn nay ®· t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ tr êng, quy m« cña chi nh¸nh ngμy cμng ®îc më réng h¬n, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngμy cμng cao, chi nh¸nh ®· t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ tr êng. V× vËy, viÖc nghiªn cøu t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh ®Ó t×m ra biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ lμ vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm nμy vμ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o híng dÉn vμ víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña ®¬n vÞ thùc tËp em ®· chän ®Ò tμi “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ n©ng cao hiÖu 2 qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 109

QT104 - Lêi nãi ®Çu Tõ khi ®¶ng vμ nhμ níc ta...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online