QT105 - Lun vn tt nghip Ng Th D - ng - KD44 Phn I. AEt vn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Ng Th D - ng - KD44 Phn I. AEt vn 1.1. Tnh cp thit ca ti Trong nhng nm gn y khi nn kinh t nc ta chuyn sang kinh t hng ho nhiu thnh phn vn hnh theo c ch th tr ng c s qun l ca Nh nc, cc doanh nghip c coi l nhng n v kinh t t ch t khu sn xut n khu tiu th sn phm. Ba vn chnh l: Sn xut ci g? Sn xut nh th no? Sn xut cho ai? Hin c cc doanh nghip quan tm t c hiu qu cao nht trn c s ngun lc sn c ca mnh. chnh l c mt qu trnh m cc doanh nghip cn nghin cu a ra nhng sn phm, hng ho ph hp vi nhu cu ca th tr ng, thc y qu trnh sn xut ca x hi ni chung v ca doanh nghip ni ring. Hin nay trong nn kinh t th tr ng khch hng l mt trong nhng nhn t quan trng quyt nh ti qu trnh hot ng sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip v cc n v sn xut khc. Nhim v quan trng ca cc doanh nghip l phi nm bt c cc nhu cu v th tr ng t c nh hng cho sn xut ca doanh nghip mnh, sn xut sn phm m th tr ng cn ph hp vi nhu cu th tr ng trong tng khong thi gian, khng gian nht nh. Trong my nm gn y, cng vi ngnh trng trt, ngnh chn nui ca nc ta khng ngng pht trin v t c kt qu ng k. l s khi u trong vic trin khai chng trnh pht trin chn nui, a ngnh chn nui tr thnh ngnh sn xut chnh ca Hi ngh ln th VI Ban chp hnh Tr ng ng ng kho VIII v ngh quyt 06 NQ/TW ca B Chnh tr. Trong ngnh chn nui gia cm gp phn vo s pht trin ca 1 Lun vn tt nghip Ng Th D - ng - KD44 ngnh chn nui c v s lng v cht lng sn phm. Chn nui gia cm l mt loi hnh chn nui phae bin trong h gia nh Vit Nam l mt s m hnh trang tri, x nghip, doanh nghip . Vi nhng AEc im naei bt l n ph hp vi iu kin x hi, t nhin, iu kin a l... ca nc ta. Chn nui g l mt ngh c t lu trong cc h gia nh nng thn. Thc t chng minh chn nui g em li hiu qu kinh t cao, chu k sn xut tht v trng nhanh hn nhiu so vi nhiu vt nui khc. Chi ph thc n cho 1 kg tng trng thp v n to ra ngun thc phm c gi tr dinh dng cao. N cung cp phn ln sn lng tht cho ngnh chn nui ni chung v ngnh gia cm ni ring. Hn na chu k sn xut g ngn do n p ng c nhu cu thc phm ngy cng cao trong x hi c v s lng cng cht lng sn phm. Ngnh chn nui g pht trin v s lng cng cht lng sn phm....
View Full Document

Page1 / 89

QT105 - Lun vn tt nghip Ng Th D - ng - KD44 Phn I. AEt vn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online