QT105 - L un vn tt nghip Ng Th D ng KD44 Phn I t vn 1.1 Tnh...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D - ¬ng - KD44 PhÇn I. §Æt vÊn ®Ò 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc, c¸c doanh nghiÖp ®îc coi lμ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ba vÊn ®Ò chÝnh lμ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh thÕ nμo? S¶n xuÊt cho ai? HiÖn ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së nguån lùc s½n cã cña m×nh. §ã chÝnh lμ c¶ mét qu¸ tr×nh mμ c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®Ó ®a ra nh÷ng s¶n phÈm, hμng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr êng, ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi nãi chung vμ cña doanh nghiÖp nãi riªng. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng kh¸ch hμng lμ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c. NhiÖm vô quan träng cña c¸c doanh nghiÖp lμ ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c nhu cÇu vÒ thÞ tr êng tõ ®ã cã ®Þnh híng cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm mμ thÞ trêng cÇn phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr êng trong tõng kho¶ng thêi gian, kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, cïng víi ngμnh trång trät, ngμnh ch¨n nu«i cña níc ta ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vμ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. §ã lμ sù khëi ®Çu trong viÖc triÒn khai ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ®a ngμnh ch¨n nu«i trë thμnh ngμnh s¶n xuÊt chÝnh cña Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hμnh Tr¬ng ¬ng §¶ng kho¸ VIII vμ nghÞ quyÕt 06 NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ. Trong ®ã ngμnh ch¨n nu«i gia cÇm ®· gãp phÇn vμo sù ph¸t triÓn cña 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D - ¬ng - KD44 ngμnh ch¨n nu«i c¶ vÒ sè lîng vμ chÊt lîng s¶n phÈm. Ch¨n nu«i gia cÇm lμ mét lo¹i h×nh ch¨n nu«i phæ biÕn trong hé gia ®×nh ViÖt Nam lμ mét sè m« h×nh trang tr¹i, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp . Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt lμ nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn x· héi, tù nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa lý... cña níc ta. Ch¨n nu«i gμ lμ mét nghÒ ®· cã tõ l©u trong c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n. Thùc tÕ ®· chøng minh ch¨n nu«i gμ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, chu kú s¶n xuÊt thÞt vμ trøng nhanh h¬n nhiÒu so víi nhiÒu vËt nu«i kh¸c. Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng thÊp vμ nã t¹o ra nguån thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh dìng cao. Nã cung cÊp phÇn lín s¶n lîng thÞt cho ngμnh ch¨n nu«i nãi chung vμ ngμnh gia cÇm nãi riªng. H¬n n÷a chu kú s¶n xuÊt gμ ng¾n do ®ã nã ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc phÈm ngμy cμng cao trong x· héi c¶ vÒ sè lîng còng chÊt lîng s¶n phÈm. Ngμnh ch¨n nu«i gμ ph¸t triÓn
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern