QT105 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng ThÞ D ¬ng KD44 PhÇn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D - ¬ng - KD44 PhÇn I. §AEt vÊn ®Ò 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc, c¸c doanh nghiÖp ®îc coi lμ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ba vÊn ®Ò chÝnh lμ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh thÕ nμo? S¶n xuÊt cho ai? HiÖn ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së nguån lùc s½n cã cña m×nh. §ã chÝnh lμ c¶ mét qu¸ tr×nh mμ c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®Ó ®a ra nh÷ng s¶n phÈm, hμng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr êng, ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi nãi chung vμ cña doanh nghiÖp nãi riªng. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng kh¸ch hμng lμ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c. NhiÖm vô quan träng cña c¸c doanh nghiÖp lμ ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c nhu cÇu vÒ thÞ tr êng tõ ®ã cã ®Þnh híng cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm mμ thÞ tr êng cÇn phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr êng trong tõng kho¶ng thêi gian, kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, cïng víi ngμnh trång trät, ngμnh ch¨n nu«i cña níc ta ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vμ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. §ã lμ sù khëi ®Çu trong viÖc triÒn khai ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ®a ngμnh ch¨n nu«i trë thμnh ngμnh s¶n xuÊt chÝnh cña Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hμnh Tr ¬ng ¬ng §¶ng kho¸ VIII vμ nghÞ quyÕt 06 NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ. Trong ®ã ngμnh ch¨n nu«i gia cÇm ®· gãp phÇn vμo sù ph¸t triÓn cña 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D - ¬ng - KD44 ngμnh ch¨n nu«i c¶ vÒ sè lîng vμ chÊt lîng s¶n phÈm. Ch¨n nu«i gia cÇm lμ mét lo¹i h×nh ch¨n nu«i phae biÕn trong hé gia ®×nh ViÖt Nam lμ mét sè m« h×nh trang tr¹i, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp . Víi nh÷ng ®AEc ®iÓm naei bËt lμ nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn x· héi, tù nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa lý... cña níc ta. Ch¨n nu«i gμ lμ mét nghÒ ®· cã tõ l©u trong c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n. Thùc tÕ ®· chøng minh ch¨n nu«i gμ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, chu kú s¶n xuÊt thÞt vμ trøng nhanh h¬n nhiÒu so víi nhiÒu vËt nu«i kh¸c. Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng thÊp vμ nã t¹o ra nguån thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh dìng cao. Nã cung cÊp phÇn lín s¶n lîng thÞt cho ngμnh ch¨n nu«i nãi chung vμ ngμnh gia cÇm nãi riªng. H¬n n÷a chu kú s¶n xuÊt gμ ng¾n do ®ã nã ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc phÈm ngμy cμng cao trong x· héi c¶ vÒ sè lîng còng chÊt lîng s¶n phÈm. Ngμnh ch¨n nu«i gμ ph¸t triÓn vÒ sè lîng còng chÊt lîng s¶n phÈm....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 89

QT105 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng ThÞ D ¬ng KD44 PhÇn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online