QT106 - Bo co tng hp trn vn trng Li m u X hi cng pht trin...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o taeng hîp trÇn v¨n trêng Lêi më ®Çu X· héi cμng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cμng gi÷ vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ c¸c mAEt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ kinh doanh v× thÕ mμ ngμy cμng ®îc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch toμn diÖn sÏ gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vμ s©u s¾c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña m×nh, t×m ra c¸c mAEt m¹nh vμ mAEt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. MAEt kh¸c qua ph©n tÝch kinh doanh sÏ gióp cho c¸c C«ng ty t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vμ qu¶n lý C«ng ty nh»m huy ®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm tμng vÒ tiÒn vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai. .. cña C«ng ty vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §îc sù híng dÉn cña c« T« ThÞ Phîng vμ sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc vμ c¸c phßng ban trong C«ng ty VT, XD vμ chÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh Hμ em ®· cè g¾ng hoμn thμnh b¸o c¸o thùc tËp taeng hîp cña m×nh. Qua B¸o c¸o nμy, em ®· cã ®îc c¸i nh×n taeng quan vÒ c¸c mAEt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu nμy gióp em cã ®Þnh híng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän “Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B¸o c¸o taeng hîp trÇn v¨n trêng nghiÖp” cña m×nh. Song, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn em cha thÓ ®i s©u vμo ph©n tÝch tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña C«ng ty. §ång thêi, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong bμi b¸o c¸o cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña ThÇy C«. Hμ Néi 03/2003 Sinh viªn TrÇn V¨n Tr êng PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty vËn t¶i, x©y dùng vμ chÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh hμ I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vμ ChÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh Hμ lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc thuéc Taeng C«ng ty L¬ng thùc MiÒn B¾c do Bé N«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n thμnh lËp Trô së cña C«ng ty : sè 9A VÜnh Tuy - QuËn Hai Bμ Tr ng - Hμ Néi. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 2
Background image of page 2
B¸o c¸o taeng hîp trÇn v¨n trêng C«ng ty ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh thμnh lËp doanh nghiÖp Nhμ níc sè 44/NN/TCCB-Q§ ngμy 18/01/1993 cña Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghÖ thùc phÈm. Sè ®¨ng ký kinh doanh : 105865 víi ngμnh nghÒ kinh doanh khi thμnh lËp lμ: VËn t¶i hμng ho¸ Th¬ng nghiÖp b¸n bu«n b¸n lÎ C«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng II. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vμ ChÕ biÕn l¬ng thùc VÜnh Hμ lμ mét trong sè 35 c«ng ty thμnh viªn cña Taeng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lμ 200 ngêi, víi taeng sè l- îng vèn c«ng ty ®ang sö dông lμ 15.37 tû ®ång. NÕu xÐt vÒ taeng lîng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 147

QT106 - Bo co tng hp trn vn trng Li m u X hi cng pht trin...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online