QT107 - Li ni u u thu trong xy dng c bn l mt hot ng c ngha...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu §Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lμ mét ho¹t ®éng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngμnh c«ng nghiÖp x©y dùng. ë níc ta hiÖn nay ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®· ®îc ¸p dông réng r·i ë nhiÒu ngμnh nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nhng ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lu«n ®îc quan t©m, c¶i tiÕn ®Ó tõng bíc ®îc hoμn thiÖn. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cã ®AEc thï cña nã lμ tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c nhμ thÇu rÊt cao. Thùc tÕ cho thÊy ®Ó ®øng v÷ng vμ chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh tranh nμy, bÊt kú mét C«ng ty x©y dùng nμo còng ph¶i vËn dông hÕt tÊt c¶ c¸c kh¶ n¨ng m×nh cã, lu«n n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi cña m«i tr êng kinh doanh. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi víi m«i tr êng c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t th× vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Taeng c«ng ty trong tham gia ®Êu thÇu x©y l¾p ph¶i ®îc quan t©m thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty t vÊn vμ x©y dùng trùc thuéc Taeng c«ng ty x©y dùng vμ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI, em nhËn thÊy vÊn ®Ò trªn lμ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi Taeng c«ng ty, do ®ã Em ®· chän ®Ò tμi “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p ë Taeng c«ng ty x©y dùng vμ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ” víi mong muèn gãp mét phÇn nμo ®ã cho sù ph¸t triÓn ®i lªn cña Taeng c«ng ty. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I : Mét sè ®AEc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ë Taeng c«ng ty x©y dùng vμ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu thÇu. PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i Taeng c«ng ty x©y dùng vμ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i Taeng c«ng ty x©y dùng vμ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n ThÇy §ç V¨n L ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoμn thμnh bμi viÕt nμy. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Tó Thanh. PhÇn I: Mét sè ®AEc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ë Taeng c«ng ty LICOGI ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu thÇu. I. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña Taeng c«ng ty LICOGI 1.Qu¸ tr×nh ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña Taeng caeng ty LICOGI Taeng c«ng ty x©y dùng vμ ph¸t triÓn h¹ tÇng-Bé x©y dùng (tªn giao dÞch lμ Infrastructure Development and Construction Corporation viÕt t¾t lμ LICOGI) ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh 2
Background image of page 2
sè 998/BXD-TCL§ ngμy 20 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tr ëng Bé x©y dùng trªn c¬ së hîp nhÊt Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi (thμnh lËp n¨m 1960) vμ c«ng ty x©y dùng sè 18 (thμnh lËp n¨m 1961). Trô së chÝnh ®AEt t¹i Nhμ G1 ®êng NguyÔn Tr·i phêng Thanh Xu©n Nam QuËn Thanh Xu©n, Hμ Néi Trùc thuéc Taeng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 112

QT107 - Li ni u u thu trong xy dng c bn l mt hot ng c ngha...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online