QT108 - LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ tr êng lμ viÖc tae...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ tr êng lμ viÖc tae chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸. ThÞ tr êng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tr íc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp. ViÖc ®øng v÷ng nμy chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lμ mét ph¹m trï kinh tÕ, lμ mét chØ tiªu chÊt lîng taeng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lμ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vμ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®AEt ra vμ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nμy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nμo? vμ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vμ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lμ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lμ mét bμi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lμ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t cao trong qóa tr×nh kinh doanh cña m×nh. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i TVT, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi " Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th ¬ng m¹i TVT" lμm ®Ò tμi nghiªn cøu cña m×nh. Thùc ra ®©y lμ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nμy em chØ ®i vμo thùc tr¹ng thùc hiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vμ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 1 Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp Ch¬ng II Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i TVT Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i TVT. Chuyªn ®Ò nμy ®îc hoμn thμnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thμy gi¸o TS. Phan Träng Phóc. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. 2 Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp I. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh vμ sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hqkd ®èi víi c¸c doanh nghiÖp 1. C¸c quan ®iÓm vμ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp 1.1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ Ngμy nay, khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ th× ngêi ta vÉn...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 92

QT108 - LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ tr êng lμ viÖc tae...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online