QT109 - Li m u. Trong nn sn xut x hi ca bt k mt quc gia no,...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u. Trong nn sn xut x hi ca bt k mt quc gia no, tin lng lun lun l mt vn thi s nng bng. N hm cha trong nhiu mi quan h gia sn xut v phn phi trao aei, gia tch lu v tiudng, gia thu nhp v nng cao mc sng ca cc thnh phn dn c. Khi nn kinh t nc ta chuyn t nn kinh t k hoch tp trung quan liu bao cp sang nn kinh t th tr ng c s qun l ca Nh nc, cc doanh nghip phi t ch trong sn xut kinh doanh, t hch ton chi ph m trong chi ph tin lng chim phn khng nh, th tin lng cng tr thnh vn quan trng trong cc doanh nghip . i vi cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t, tn ti v pht trin th h phi tm mi cch nng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Mun vy th cng tc l lao ng v tin lng phi c ch ng mc. Nhng vic lm khc s khng pht huy c tc dng, thm ch khng c hiu qu nu cng tc ny khng c quan tm ng mc v khng th ng xuyn c cng c. Trong nn kinh t th tr ng hin nay, tae chc qun l lao ng v tin lng l ni dung quan trng trong cng tc qun tr kinh doanh ca doanh nghip, n l mt trong nhng nhn t quan trng nht quyt nh s lng, cht lng sn phm hng ho. Tae chc cng tc, s dng tin l ng gip cho vic qun 1 l lao ng ca doanh nghip i vo nn np, thc y ngi lao ng hng say lm vic, chp hnh tt k lut lao ng nhm tng nng sut v hiu qu cng vic, ng thi cng to c s tnh lng ng vi nguyn tc phn phi theo lao ng. Nu tae chc tt cng tc lao ng - tin lng, qun l tt qy lng v m bo tr lng, tr cp, bo him x hi theo ng ch chnh sch th s to c s cho vic phn bae chi ph nhn cng vo gi thnh c chnh xc, AEc bit i vi doanh nghip c quy m v s lng cn b cng nhn vin ln. Cng ty Dt-May H Ni l mt doanh nghip Nh nc thuc B Cng nghip. Hot ng chnh ca Cng ty l sn xut nhng mAEt hng phc v cho ngi tiu dng trong nc v nc ngoi. Do yu cu AEt ra vi Cng ty l phi c mt i ng cng nhn vin ng o, trnh chuyn mn cao v nng lc lm vic tt m bo cho hot ng sn xut kinh doanh khng b ngng tr nhm to cho Cng ty ch ng vng chc trong nn kinh t th tr ng cnh tranh nng bng hin nay. Chnh v l m cng tc qun l lao ng tin lng Cng ty rt c coi trng....
View Full Document

Page1 / 94

QT109 - Li m u. Trong nn sn xut x hi ca bt k mt quc gia no,...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online