QT109 - L i m u Trong nn sn xut x hi ca bt k mt quc gia no...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu. Trong nÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú mét quèc gia nμo, tiÒn l¬ng lu«n lu«n lμ mét vÊn ®Ò “ thêi sù nãng báng”. Nã hμm chøa trong ®ã nhiÒu mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vμ ph©n phèi trao ®æi, gi÷a tÝch luü vμ tiªudïng, gi÷a thu nhËp vμ n©ng cao møc sèng cña c¸c thμnh phÇn d©n c. Khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù h¹ch to¸n chi phÝ mμ trong ®ã chi phÝ tiÒn l¬ng chiÕm phÇn kh«ng nhá, th× tiÒn l¬ng cμng trë thμnh vÊn ®Ò quan träng trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ, ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× hä ph¶i t×m mäi c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn vËy th× c«ng t¸c lý lao ®éng vμ tiÒn l¬ng ph¶i ®îc chó ý ®óng møc. Nh÷ng viÖc lμm kh¸c sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông, thËm chÝ kh«ng cã hiÖu qu¶ nÕu c«ng t¸c nμy kh«ng ®îc quan t©m ®óng møc vμ kh«ng thêng xuyªn ®îc cñng cè. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay, tæ chøc qu¶n lý lao ®éng vμ tiÒn l¬ng lμ néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã lμ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm hμng ho¸. Tæ chøc c«ng t¸c, sö dông tiÒn l¬ng gióp cho viÖc qu¶n 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
lý lao ®éng cña doanh nghiÖp ®i vμo nÒn nÕp, thóc ®Èy ngêi lao ®éng h¨ng say lμm viÖc, chÊp hμnh tèt kû luËt lao ®éng nh»m t¨ng n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, ®ång thêi còng t¹o c¬ së tÝnh l¬ng ®óng víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. NÕu tæ chøc tèt c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l¬ng, qu¶n lý tèt qòy l¬ng vμ ®¶m b¶o tr¶ l¬ng, trî cÊp, b¶o hiÓm x· héi theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch th× sÏ t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vμo gi¸ thμnh ®îc chÝnh x¸c, ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp cã quy m« vμ sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn lín. C«ng ty DÖt-May Hμ Néi lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc thuéc Bé C«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty lμ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hμng phôc vô cho ngêi tiªu dïng trong níc vμ níc ngoμi. Do ®ã yªu cÇu ®Æt ra víi C«ng ty lμ ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o, tr×nh ®é chuyªn m«n cao vμ n¨ng lùc lμm viÖc tèt ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ ngng trÖ nh»m t¹o cho C«ng ty chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng c¹nh tranh nãng báng hiÖn nay. ChÝnh v× lÏ ®ã mμ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty rÊt ®îc coi träng.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern