QT109 - Lêi m ®Çu Trong nÒn s¶n xuÊt x héi cña...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu. Trong nÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú mét quèc gia nμo, tiÒn l¬ng lu«n lu«n lμ mét vÊn ®Ò “ thêi sù nãng báng”. Nã hμm chøa trong ®ã nhiÒu mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vμ ph©n phèi trao ®aei, gi÷a tÝch luü vμ tiªudïng, gi÷a thu nhËp vμ n©ng cao møc sèng cña c¸c thμnh phÇn d©n c. Khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù h¹ch to¸n chi phÝ mμ trong ®ã chi phÝ tiÒn l¬ng chiÕm phÇn kh«ng nhá, th× tiÒn l¬ng cμng trë thμnh vÊn ®Ò quan träng trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ, ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× hä ph¶i t×m mäi c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn vËy th× c«ng t¸c lý lao ®éng vμ tiÒn l¬ng ph¶i ®îc chó ý ®óng møc. Nh÷ng viÖc lμm kh¸c sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông, thËm chÝ kh«ng cã hiÖu qu¶ nÕu c«ng t¸c nμy kh«ng ®îc quan t©m ®óng møc vμ kh«ng th êng xuyªn ®îc cñng cè. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay, tae chøc qu¶n lý lao ®éng vμ tiÒn l¬ng lμ néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã lμ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm hμng ho¸. Tae chøc c«ng t¸c, sö dông tiÒn l ¬ng gióp cho viÖc qu¶n 1 lý lao ®éng cña doanh nghiÖp ®i vμo nÒn nÕp, thóc ®Èy ngêi lao ®éng h¨ng say lμm viÖc, chÊp hμnh tèt kû luËt lao ®éng nh»m t¨ng n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, ®ång thêi còng t¹o c¬ së tÝnh l¬ng ®óng víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. NÕu tae chøc tèt c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l¬ng, qu¶n lý tèt qòy l¬ng vμ ®¶m b¶o tr¶ l¬ng, trî cÊp, b¶o hiÓm x· héi theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch th× sÏ t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bae chi phÝ nh©n c«ng vμo gi¸ thμnh ®îc chÝnh x¸c, ®AEc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp cã quy m« vμ sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn lín. C«ng ty DÖt-May Hμ Néi lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc thuéc Bé C«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty lμ s¶n xuÊt nh÷ng mAEt hμng phôc vô cho ngêi tiªu dïng trong níc vμ níc ngoμi. Do ®ã yªu cÇu ®AEt ra víi C«ng ty lμ ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o, tr×nh ®é chuyªn m«n cao vμ n¨ng lùc lμm viÖc tèt ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ ngng trÖ nh»m t¹o cho C«ng ty chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng c¹nh tranh nãng báng hiÖn nay. ChÝnh v× lÏ ®ã mμ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë C«ng ty rÊt ®îc coi träng....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 94

QT109 - Lêi m ®Çu Trong nÒn s¶n xuÊt x héi cña...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online