{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT110 - Lun vn tt nghip Mc lc Li m u Chng 1 Khi qut v hng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Môc lôc Lêi më ®Çu Ch¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ h·ng hμng kh«ng quèc gia ViÖt Nam 1.1. §AEc ®iÓm vμ vai trß cña vËn t¶i hμng kh«ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n . 1.1.1.§AEc ®iÓm cña vËn t¶i hμng kh«ng. 1.1.2.Nh÷ng ®AEc tÝnh kinh tÕ cña s¶n phÈm dÞch vô hμng kh«ng. 1.1.3.Vai trß cña vËn t¶i hμng kh«ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1.2 . H·ng hμng kh«ng quèc gia ViÖt Nam - sù h×nh thμnh vμ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 1.3.C¬ cÊu tae chøc cña h·ng hμng kh«ng ViÖt Nam 1.4. Quan ®iÓm ph¸t triÓn cña H·ng hμng kh«ng quèc gia ViÖt Nam 1.4.1. Dù b¸o thÞ trêng vËn t¶i hμng kh«ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 1.4.2. Môc tiªu ®Þnh huíng ph¸t triÓn cña H·ng hμng kh«ng quèc gia ViÖt Nam. 1.4.3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña H·ng hμng kh«ng quèc gia ViÖt Nam. Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña h·ng hμng kh«ng ViÖt Nam 2.1. §èi tîng vμ t¸c dông cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. 2.1.1. §èi tîng nghiªn cøu cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. 2.1.2. T¸c dông cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh trong hÖ thèng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 2.2. Néi dung ph©n tÝch kinh doanh 2.3.Ph©n tÝch doanh thu cña h·ng hμng kh«ng ViÖt Nam vμ ®¸nh gi¸ møc ®é t¨ng trëng cña h·ng (trong 10 n¨m qua) 2.4.Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña h·ng Hμng kh«ng quèc gia ViÖt Nam. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.4.1. Ph¶i c¹nh tranh víi c¸c hμng kh«ng kh¸c m¹nh h¬n. 2.4.2. §èi mAEt víi t×nh tr¹ng chiÕn tranh vμ dÞch bÖnh trong khu vùc. 2.4.3. M¹ng ®êng bay cßn ®¬n gi¶n. 2.4.4. Khã cã thÓ chiÕm lÜnh thÞ trêng trong khi tiÒm lùc cßn h¹n chÕ. 2.4.5. Ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c ngμy cμng ph¸t triÓn. 2.4.6. Gi¶m dÇn sù hËu thuÉn cña Nhμ níc. 2.4.7. ChÝnh s¸ch vÜ m« cha phï hîp víi quy luËt kinh tÕ thÞ trêng . 2.5.Ph©n tÝch c¸c yÕu tè "®Çu ra" 2.5.1. XÐt vÒ c¬ cÊu thÞ trêng 2.5.2. XÐt vÒ c¬ cÊu nguån kh¸ch. 2.6.Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ 2.6.1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ trong kinh doanh vËn t¶i hμng kh«ng. 2.6.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vËn t¶i hμng kh«ng. 2.6.2.1. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n 2.6.2.2. N¨ng lùc rót ng¾n thêi gian cña nh©n viªn phôc vô trùc tiÕp. 2.6.2.3. Doanh thu b×nh qu©n 1 hμnh kh¸ch vËn chuyÓn hay 1kg hμng ho¸ vËn t¶i. 2.6.2.4. Doanh thu b×nh qu©n 1 hμnh kh¸ch/km hay 1tÊn hμng ho¸/km 2.6.2.5. Lîi nhuËn. 2.6.2.6. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña tû gi¸ hèi ®o¸i. 2.6.2.7. SuÊt hao phÝ vèn. 2.6.2.8. Thêi h¹n hoμn vèn. 2.6.2.9. §ãng gãp cho hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. 2.6.3. C¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh trong vËn t¶i hμng kh«ng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 115

QT110 - Lun vn tt nghip Mc lc Li m u Chng 1 Khi qut v hng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online