QT111 - B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Khoa Kinh tÕ vμ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Khoa Kinh tÕ vμ QTKD Lêi nãi ®Çu §Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn theo m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng cã ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, do vËy ph©n tÝch vμ qu¶n lý tμi chÝnh doanh nghiÖp còng ph¶i ®îc thay ®aei cho phï häp víi xu híng ph¸t triÓn ®ã. H¬n n÷a nÒn kinh tÕ thÞ tr êng chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh , quy luËt cung cÇu. Vμ ®AEc biÖt níc ta ®· vμ sÏ héi nhËp chñ ®éng hiÖu qu¶ vμo khu vùc AFTA/ASEAN, møc ®é më cöa hμng ho¸ dÞch vô tμi chÝnh ®Çu t sÏ ®¹t vμ ngang b»ng víi c¸c níc trong khèi ASEAN tõng bíc t¹o ®iÒu kiÖn nAEng vÒ kinh tÕ, vÒ ph¸p lý ®Ó héi nhËp s©u h¬n vÒ kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi. Do ®ã vÊn ®Ò ph©n tÝch vμ qu¶n lý tμi chÝnh doanh nghiÖp lμ mét kh©u träng t©m cña qu¶n lý doanh nghiÖp. ViÖc th êng xuyªn tiÕn h¸nh ph©n tÝch t×nh h×nh tμi chÝnh sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy râ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tμi chÝnh, kÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp còng nh x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n nguyªn nh©n vμ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh rñi ro vμ triÓn NguyÔn ThÞ Thu Hμ VB2 K4 1 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Khoa Kinh tÕ vμ QTKD väng trong t ¬ng lai cña doanh nghiÖp ®Ó l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m n©ng cao chÊt l îng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c bíc tμi chÝnh lμ tμi liÖu chñ yÕu ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp v× nã ph¶n ¸nh mét c¸ch taeng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh c«ng nî, nguån vèn, tμi s¶n c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nh÷ng th«ng tin mμ b¸o c¸o tμi chÝnh cung cÊp lμ cha ®Çy ®ñ v× nã kh«ng gi¶i thÝch ®îc cho ngêi quan t©m biÕt ®îc râ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tμi chÝnh nh÷ng rñi ro, triÓn väng vμ xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tμi chÝnh sÏ bae khuyÕt cho sù thiÕu hôt nμy. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tμi chÝnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp kÕt hîp víi kiÕn thøc lý luËn ®îc tiÕp thu ë nhμ tr êng vμ tμi liÖu tham kh¶o thùc tÕ cïng víi sù gióp ®ì híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy cïng toμn thÓ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vμ hμng xuÊt khÈu, t«i ®· chän chuyªn ®Ò “ C¸c NguyÔn ThÞ Thu Hμ VB2 K4 2 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Khoa Kinh tÕ vμ QTKD gi¶i ph¸p hoμn thiÖn ph©n tÝch tμi chÝnh doanh nghiÖp...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 104

QT111 - B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Khoa Kinh tÕ vμ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online