QT112 - Lun vn tt nghip Nguyn kim Dung li ni u Ngy nay khi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Nguyn kim Dung li ni u Ngy nay, khi nc ta ang c gng tp trung sc lc vt qua nhng kh khn ca mt nn kinh t nh b, lc hu, vn ln pht trin ti nn kinh t cng nghip hin i, hn lc no ht hot ng kinh t i ngoi, giao lu bun bn trao aei vi nc ngoi, AEc bit l hot ng xut khu c vai tr rt quan trng trong chin lc aei mi v pht trin kinh t ca t nc. Ch thng qua hot ng xut khu mi khai thc ht c tim nng phong ph trong nc, to ra c c hi tip xc, tip thu, hc hi kinh nghim qu bu v khoa hc cng ngh cng nh v pht trin kinh t ca cc nc khc. Chnh v vy, ng v nh nc ta ch tr ng pht trin nn kinh t hng v xut khu l hon ton ng n v hp l. Hot ng xut khu Taeng cng ty c ph Vit nam (VINACAFE) khng nm ngoi ngha . Tuy hng nm s ng gp v gi tr kim nghch xut khu so vi c nc khng ln, nhng i vi VINACAFE hot ng xut khu ng vai tr v cng quan trng bi v ch thng qua hot ng xut khu mi c th tiu th c sn phm, khuyn khch pht trin sn xut trng trt, to ra nhiu cng n vic lm tng thu nhp cho nhn dn, AEc bit l aen nh, pht trin v khai thc cc tim nng qu bu vng cao v pht trin aen nh vng ni, iu c ngha kinh t, x hi rt to ln. Vn AEt ra l phi tm ra gii php y mnh hot ng xut khu ca VINACAFE. Qua thi gian thc tp VINACAFE ti quyt nh chn ti: Thc trng v nhng gii php gp phn thc y hot ng xut khu ca taeng cng ty trong thi gian ti . Vi mc ch nghin cu thc trng hot ng xut khu Taeng cng ty trong thi gian qua, tm ra nhng nguyn nhn dn n thnh cng v nhng tn ti ch yu cn khc phc. T , xut mt s gii php gp Thng mi K3A - 08 - 1 - Lun vn tt nghip Nguyn kim Dung phn y mnh xut khu Taeng cng ty. Ni dung gm cc phn ch yu sau: Phn I : Tm quan trng ca hot ng xut khu i vi s nghip aei mi ca t nc Phn II: Thc trng hot ng xut khu ca Taeng cng ty c ph Vit nam Phn III: Ph ng hng v gii php gp phn thc y hot ng xut khu Taeng cng ty c ph Vit nam phn I Tm quan trng ca hot ng xut khu i vi s nghip aei mi ca t nc I. Khi nim, ni dung ca hot ng xut khu: 1. Khi nim: Xut khu hng ho l hot ng kinh doanh bun bn phm vi quc t. khng phi l nhng hnh vi bun bn ring l phm vi quc t....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 54

QT112 - Lun vn tt nghip Nguyn kim Dung li ni u Ngy nay khi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online