QT113 - Li m u T rong nhng nm cui ca th k XX nn kinh t ca n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ cña níc ta cã nh÷ng thay ®aei ®¸ng kÓ vÒ nhiÒu mAEt, ®aei míi víi viÖc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù ®Þnh híng cña nhμ níc. C¬ chÕ kinh tÕ míi cïng xu híng héi nhËp nÒn kinh tÕ hiÖn nay ®· ®AEt c¸c doanh nghiÖp níc ta vμ mét th¸ch thøc lín ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμm ¨n cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ trong thêi gian qua chØ ra nh÷ng doanh nghiÖp lμm ¨n cã hhiÖu qu¶, thÝch øng ®îc tèt víi c¬ chÕ thÞ tr êng sÏ tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng thÝch øng sÏ bÞ ph¸ s¶n hoAEc gi¶i thÓ. HiÖn nay níc ta cã sù më réng nÒn kinh tÕ, c¸c nghμnh c¸c cÊp, c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m dÇn dÇn x©y dùng l¹i c¬ cÊu tae chøc hÖ thèng qu¶n lý cña c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp. HiÖn t¹i c¸c doanh nghiÖp nhμ níc chiÕm ®a sè tr«ng nÒn kinh tÕ trong ®ã doanh nghiÖp chiÕm vÞ trÝ träng yÕu trong nÒn kinh tÕ ®îc nhμ níc ®Çu t ph¸t triÓn. §iÒu ®ã kh«ng tr¸nh khái sù ®éc quyÒn mAEc dï doanh nghiÖp nμy ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®Ó ®a níc ta trë thμnh níc cã nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, dÇn dÇn tiÕn tíi ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ, s¸nh vai cïng c¸c níc ph¸t triÓn kh¸c trong khu vùc §«ng Nam ¸, ®a nÒn kinh tÕ lªn ngang tÇm vμ hoμ cïng nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Song ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr - êng, l¹i lμ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p vμ nan gi¶i. Cã rÊt nhiÒu ®iÒu ph¶i bμn ®Õn t×m ra gi¶i ph¸p cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ®Êt níc. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m vμ t¹o ra con ®êng ®i, m«i tr êng kinh doanh cña riªng m×nh. M«i tr êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thêng coi ®ã lμ mét m«i tr êng c¹nh tranh gay g¾t, lμ ®iÓm sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. V× thÕ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp lμ ®iÒu quan träng nhÊt. Nã cã thÓ gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr - êng vμ ®Ó t¹o ra mét m«i tr êng kinh doanh phï hîp víi nÒn kinh tÕ cña mçi c«ng ty. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tr íc hÕt c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i duy tr× ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm hμng ho¸ vμ ph¶i lμm thÕ nμo ®Ó gi¶m ®îc chi phÝ cho mçi s¶n phÈm cμng Ýt cμng tèt. Nhng vÉn ®¹t møc s¶n lîng tèi ®a lîi nhuËn lín. Cã nh vËy c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 101

QT113 - Li m u T rong nhng nm cui ca th k XX nn kinh t ca n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online