QT114 - Ng Nguyn Khi Chuyn Thc Tp Li m u Trong nn kinh t th...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ng Nguyn Khi Chuyn Thc Tp Li m u Trong nn kinh t th tr ng, mi doanh nghip mun tn ti v pht trin phi c nhng phng n sn xut v chin lc kinh doanh c hiu qu. lm c iu , cc doanh nghip phi lun ci tin v nng cao cht lng sn phm, tit kim cc yu t u vo, h gi thnh sn phm. Do vic hoch nh nhu cu v kh nng cung ng nguyn vt liu c coi l nhim v quan trng ca mi doanh nghip. Mi doanh nghip sn xut kinh doanh rt nhiu loai sn phm khc nhau v c xu th ngy cng a dng ho nhng sn phm ca mnh. sn xut mi loi sn phm li i hi mt s lng cc chi tit, b phn v nguyn vt liu rt a dng, nhiu chng loi khc nhau. Hn na lng nguyn vt liu cn s dng vo nhngc thi im khc nhau th ng xuyn thay aei. V th nn vic qun l tt ngun vt t m bo cho qu trnh sn xut din ra nhp nhng, tho mn nhu cu ca khch hng trong mi thi im. Tae chc hoch nh nhu cu nguyn vt liu tt s cung cp kp thi, chnh xc cho cc nh qun l v cc b phn chc nng trong doanh nghip. t c th a ra phng n sn xut kinh doanh c hiu qu . Ni dung ca qu C huyn tt nghip 1 Ng Nguyn Khi Chuyn Thc Tp trnh hoch nh nhu cu nguyn vt liu l vn c tnh cht chin lc, i hi mi doanh nghip phi thc hin trong qu trnh sn xut kinh doanh ca mnh. X nghip thp v vt liu xy dng H Ni l mt n v kinh doanh, sn xut ln, chng loi a dng. Chnh v vy m vic hoch nh nhu cu nguyn vt liu ta X nghip rt c ch trng, v l mt b phn khng th thiu trong ton th cng tc qun l ca X nghip. Vi ngun vn do ngn sch nh nc cp cho X nghip cn hn ch nn vic hoch nh chin lc hot ng sn xut kinh doanh l rt quan trng v cn thit. Bi v chin lc hot ng ti u l chin lc lm cho taeng chi ph nh nht, kh nng quay vng vn nhanh nht v li nhun cao nht. Do vy, hoch nh tt chin lc s gp phn quan trng thc hin vic nng cao kh nng hot ng, hiu qu s dng vn ca X nghip mt cch ti u nht. Sau mt thi gian thc tp ti X nghip, nhn thy c tm quan trng ca cng tc hoch nh chin lc, em i su vo nghin cu ti: Hoch nh nhu cu nguyn vt liu ti C huyn tt nghip 2 Ng Nguyn Khi Chuyn Thc Tp X nghip thp v vt liu xy dng H Ni". . Vi mc ch l nhn thc r vai tr, tm quan trng ca nguyn vt liu i vi mt doanh nghip sn xut.liu i vi mt doanh nghip sn xut....
View Full Document

Page1 / 123

QT114 - Ng Nguyn Khi Chuyn Thc Tp Li m u Trong nn kinh t th...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online