QT114 - Ng Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp Lêi m...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ng« Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt vμ chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó lμm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n c¶i tiÕn vμ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè ®Çu vμo, h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm. Do ®ã viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vμ kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu ®îc coi lμ nhiÖm vô quan träng cña mçi doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh rÊt nhiÒu loai s¶n phÈm kh¸c nhau vμ cã xu thÕ ngμy cμng ®a d¹ng ho¸ nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh. §Ó s¶n xuÊt mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i ®ßi hái mét sè lîng c¸c chi tiÕt, bé phËn vμ nguyªn vËt liÖu rÊt ®a d¹ng, nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. H¬n n÷a lîng nguyªn vËt liÖu cÇn sö dông vμo nhngc thêi ®iÓm kh¸c nhau th êng xuyªn thay ®aei. V× thÕ nªn viÖc qu¶n lý tèt nguån vËt t ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhμng, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng trong mäi thêi ®iÓm. Tae chøc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu tèt sÏ cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c cho c¸c nhμ qu¶n lý vμ c¸c bé phËn chøc n¨ng trong doanh nghiÖp. §Ó tõ ®ã cã thÓ ®a ra ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ . Néi dung cña qu¸ C huyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 Ng« Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp tr×nh ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu lμ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt chiÕn lîc, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. XÝ nghiÖp thÐp vμ vËt liÖu x©y dùng Hμ Néi lμ mét ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt lín, chñng lo¹i ®a d¹ng. ChÝnh v× vËy mμ viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu taÞ XÝ nghiÖp rÊt ®îc chó träng, vμ lμ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong toμn thÓ c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. Víi nguån vèn do ng©n s¸ch nhμ níc cÊp cho XÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ nªn viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lμ rÊt quan träng vμ cÇn thiÕt. Bëi v× chiÕn lîc ho¹t ®éng tèi u lμ chiÕn lîc lμm cho taeng chi phÝ nhá nhÊt, kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh nhÊt vμ lîi nhuËn cao nhÊt. Do vËy, ho¹ch ®Þnh tèt chiÕn lîc sÏ gãp phÇn quan träng thùc hiÖn viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp mét c¸ch tèi u nhÊt. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp, nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, em ®i s©u vμo nghiªn cøu ®Ò tμi: “ Ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu t¹i C huyªn ®Ò tèt nghiÖp 2 Ng« Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp XÝ nghiÖp thÐp vμ vËt liÖu x©y dùng Hμ Néi". . Víi môc ®Ých lμ nhËn thøc râ vai trß, tÇm quan träng cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt.liÖu ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 123

QT114 - Ng Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp Lêi m...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online