{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT114 - Ng Nguyn Khi C huyn T hc Tp Li m u Trong nn kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ng« Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt vμ chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó lμm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n c¶i tiÕn vμ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè ®Çu vμo, h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm. Do ®ã viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vμ kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu ®îc coi lμ nhiÖm vô quan träng cña mçi doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh rÊt nhiÒu loai s¶n phÈm kh¸c nhau vμ cã xu thÕ ngμy cμng ®a d¹ng ho¸ nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh. §Ó s¶n xuÊt mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i ®ßi hái mét sè lîng c¸c chi tiÕt, bé phËn vμ nguyªn vËt liÖu rÊt ®a d¹ng, nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. H¬n n÷a lîng nguyªn vËt liÖu cÇn sö dông vμo nhngc thêi ®iÓm kh¸c nhau thêng xuyªn thay ®æi. V× thÕ nªn viÖc qu¶n lý tèt nguån vËt t ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhμng, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng trong mäi thêi ®iÓm. Tæ chøc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu tèt sÏ cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c cho c¸c nhμ qu¶n lý vμ c¸c bé phËn chøc n¨ng trong doanh nghiÖp. §Ó tõ ®ã cã thÓ ®a ra ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ . Néi dung cña qu¸ C huyªn ®Ò tèt nghiÖp 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ng« Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp tr×nh ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu lμ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt chiÕn lîc, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. XÝ nghiÖp thÐp vμ vËt liÖu x©y dùng Hμ Néi lμ mét ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt lín, chñng lo¹i ®a d¹ng. ChÝnh v× vËy mμ viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu taÞ XÝ nghiÖp rÊt ®îc chó träng, vμ lμ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong toμn thÓ c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. Víi nguån vèn do ng©n s¸ch nhμ níc cÊp cho XÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ nªn viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lμ rÊt quan träng vμ cÇn thiÕt. Bëi v× chiÕn lîc ho¹t ®éng tèi u lμ chiÕn lîc lμm cho tæng chi phÝ nhá nhÊt, kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh nhÊt vμ lîi nhuËn cao nhÊt. Do vËy, ho¹ch ®Þnh tèt chiÕn lîc sÏ gãp phÇn quan träng thùc hiÖn viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp mét c¸ch tèi u nhÊt. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp, nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, em ®i s©u vμo nghiªn cøu ®Ò tμi: “ Ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu t¹i C huyªn ®Ò tèt nghiÖp 2
Background image of page 2
Ng« Nguyªn Kh«i Chuyªn ®Ò Thùc TËp XÝ nghiÖp thÐp vμ vËt liÖu x©y dùng Hμ Néi". . Víi môc ®Ých lμ nhËn thøc râ vai trß, tÇm quan träng cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}