QT115 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr êng §¹i...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Lêi më ®Çu Ngμy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng víi møc ®é c¹nh tranh ngμy cμng cao, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù quyÕt ®Þnh cho m×nh ba vÊn ®Ò träng t©m: S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai vμ s¶n xuÊt nh thÕ nμo? Hä ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ viÖc ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vμo, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo yªu cÇu thÞ tr êng ®Õn tae chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr êng. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã chøc n¨ng thùc hiÖn gi¸ c¶ cña s¶n phÈm. Thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®· chøng minh r»ng ®Ó cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn trªn thÞ tr êng, c¸c Doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. ChØ khi s¶n phÈm ®îc tiªu thô th× Doanh nghiÖp míi cã thÓ bï d¾p ®îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vμ thu thªm lîi nhuËn ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng diÓn ra liªn tôc víi hiÖu qu¶ ngμy mét cao. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÖu thô s¶n phÈm gióp Doanh nghiÖp kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña Doanh nghiÖp trªn thÞ tr êng. C¸c Doanh nghiÖp ®Òu ®AEt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lªn vÞ trÝ hμng ®Çu v× nã chi phèi m¹nh mÏ tíi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 lμ C«ng ty ®ang rÊt thμnh c«ng trong viÖc tae chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i xe «t« kh¸ch vμ xe «t« du lÞch do C«ng ty l¾p r¸p, nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr êng trong níc. Së dÜ cã ®îc thμnh c«ng ®ã, mét phÇn lμ do toμn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty rÊt quan t©m vμ coi träng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, lμ mét sinh viªn kinh tÕ t«i nhËn thÊy bªn c¹nh nh÷ng thμnh c«ng ®¸ng kÓ, th× c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cßn gAEp kh«ng Ýt khã kh¨n vμ cßn cã nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c phôc. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi : “ Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô «t« ë C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 “ lμm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò ®i s©u ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y, qua ®ã x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng thμnh tùu ®¹t ®îc còng nh nh÷ng tån t¹i vμ nguyªn nh©n cña nã. Trªn c¬ së ®ã ®a ra mét sè gi¶ ph¸p kiÕn nghÞ gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 95

QT115 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr êng §¹i...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online