{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT116 - Lun vn tt nghip Phm B Dng K4A 04 Li m u Xi mng l mt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 Lêi më ®Çu Xi m¨ng lμ mét s¶n phÈm lu«n ®i kÌm víi ®êi sèng cña con ngêi. Khi ®êi sèng cña con ngêi ®îc n©ng cao h¬n th× nhu cÇu sö dông xi m¨ng còng t¨ng theo. Con ngêi sö dông xi m¨ng ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng cho m×nh tõ nhμ cöa, trêng häc, bÖnh viªn, ®êng x¸ ®Õn c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lín ®Òu ph¶i sö dông ®Õn xi m¨ng. Xi m¨ng t¹o sù kÕt dÝnh ch¾c ch¨n ®em l¹i tuæi thä l©u dμi cho c¸c c«ng tr×nh cã thÓ tíi hμng thÕ kû. Do vËy ngμnh xi m¨ng lμ mét ngμnh cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rÊt lín, gãp phÇn x©y dùng c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong thÕ kû míi. Tõ khi nhμ níc më réng chÝnh s¸ch ®Çu t, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngμnh xi m¨ng ph¸t triÓn th× sè lîng c¸c nhμ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt xi m¨ng t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vμ chÊt lîng. C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng lμ ®¬n vÞ thμnh viªn trong Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam ®îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô lu th«ng, tiªu thô xi m¨ng b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng trªn c¸c ®Þa bμn ®îc ph©n c«ng. Nh vËy viÖc tiªu thô xi m¨ng lμ c«ng viÖc chñ yÕu, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hoμn thμnh vît møc kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao lu«n lμ nhiÖm vô hμng ®Çu cña C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng. V× vËy em ®· chän chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp "Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng ®èi víi C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng giai ®o¹n 2001 - 2005" . Ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm ba phÇn: - PhÇn mét: Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng. - PhÇn hai: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng. - PhÇn ba: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng ®èi víi C«ng ty VËt t Kü thuËt Xi m¨ng trong giai ®o¹n 2001 - 2005. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 Hμ Néi, 14/4/2003. SV: Ph¹m B¸ Dòng. PhÇn mét. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n lîng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng I. ThÞ trêng vμ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng hμng ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. ThÞ trêng: 1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng. ThÞ trêng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸ võa ®îc h×nh thμnh trong lÜnh vùc lu th«ng. Ngêi cã hμng ho¸ hoÆc dÞch vô ®em ra trao ®æi ®îc gäi lμ bªn b¸n, ngêi cã nhu cÇu cha tho¶ m·n vμ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gäi lμ bªn mua. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi ®· h×nh thμnh nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, ®ã lμ quan hÖ gi÷a ngêi b¸n vμ ngêi mua.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}