QT117 - Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù chuyÓn ®aei nÒn kinh tÕ tù c¬ chÕ quan lý tËp chung quan liªu bao cÊp sang

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù chuyÓn ®aei nÒn kinh tÕ tù c¬ chÕ quan lý tËp chung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i nhng c¬ chÕ nμy còng t¹o ra nhiÒu c¬ héi lμm giμu cho nh÷ng nhμ kinh doanh cã tμi t¹o ra nhiÒu c¬ héi lμm giμu cho s¶n xuÊt kinh doanh tèt. VËy c¸c nhμ qu¶n lý ph¶i tËp chung mäi trÝ lùc tiÕp cËn th«ng tin nhanh ®Ó sím ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèt cã lîi cho doanh nghiÖp cña m×nh. HiÖn nay mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn cã lîi nhuËn cao vμ g©y ®îc uy tÝn trªn thÞ tr êng, tr íc hÕt ph¶i ®ßi hái qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi lÊy thu bï chi cã l·i. Trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu vÒ ®Ó s¶n xuÊt hμng ho¸, thμnh phÈm ®Õn kh©u tiªu thô, lμm sau cã l·i, thùc hiÖn tèt tiªu thô thμnh phÈm doanh nghiÖp sÏ hoμn thμnh c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ cña s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªu tôc, sp tiªu thô nhanh, tho¶ m·n nhu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò cÊp b¸ch ®îc ®AEt ra hiÖn nay mçi doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng n©ng cao chÊt lîng t¨ng cêng sè lîng sp hμng ho¸, mμ cßn t×m biÖn ph¸p h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· më réng thÞ tr êng ¸p dôn réng r·i c¸c ph¬ng thøc b¸n hμng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cã nh vËy doanh nghiÖp míi thu håi vèn nhanh h¹n chÕ nh÷ng rñi ro kinh doanh, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng vμ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. Nhng lμm tèt c«ng viÖc ®ã kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, bë c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã tÝnh taeng hîp vμ phøc t¹p, nã ®ßi hái nhiÒu c«ng viÖc tõ chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc thÞ tr êng ®Õn tae chøc s¶n xuÊt vμ tae chøc mAEt hμng ®ã. XuÊt ph¸t tõ mAEt lý luËn vμ thùc hiÖn ®AEt ra cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, sau khi ®i s©u vμo kh¶o s¸t nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c nμy, ë ct em ®· chän ®Ò tμi cho b¸o c¸c thùc ctËp tèt nghiÖp " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Th¸i Nguyªn” Néi dung cña b¸o c¸o nμy gåm 3 phÇn chÝnh. PhÇn Mét : Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. PhÇn Hai: T×nh h×nh c«ng t¸c tae chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 58

QT117 - Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù chuyÓn ®aei nÒn kinh tÕ tù c¬ chÕ quan lý tËp chung quan liªu bao cÊp sang

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online