{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT118 - li ni u Kinh t th tr ng l vic t chc nn kinh t x hi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr êng lμ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hμng hãa. ThÞ tr êng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi nh÷ng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e däa c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tr íc quy luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i míi cho phï hîp. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Cã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp míi tån t¹i vμ ph¸t triÓn, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vμ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn lμ bμi to¸n khã ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp. ë níc ta hiÖn nay sè doanh nghiÖp ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cha nhiÒu. §iÒu nμy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh: H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý, h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt hay kÐm thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ tr êng. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cμng ngμy cμng ph¶i ®îc chó träng ®Æc biÖt lμ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy em ®· chän ®Ò tμi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ" lμm ®Ò tμi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn nh sau: PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn. PhÇn II: Thùc tr¹ng vμ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ. Chuyªn ®Ò nμy ®îc hoμn thμnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn ViÖt L©m vμ c¸c c« chó trong C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u nμy ! Hμ Néi, th¸ng 3 n¨m 2003 Sinh viªn: T¹ Duy Bé 2
Background image of page 2
PhÇn I n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn I. hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vμ sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr êng.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}