QT118 - lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr êng lμ viÖc tae chøc nÒn kinh tÕ x héi dùa trªn c¬ s mét nÒn s¶n xuÊt hμng hãa ThÞ tr

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr êng lμ viÖc tae chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hμng hãa. ThÞ tr êng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi nh÷ng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e däa c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tr íc quy luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i míi cho phï hîp. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Cã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp míi tån t¹i vμ ph¸t triÓn, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vμ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn lμ bμi to¸n khã ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp. ë níc ta hiÖn nay sè doanh nghiÖp ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cha nhiÒu. §iÒu nμy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh: H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý, h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt hay kÐm thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ tr êng. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cμng ngμy cμng ph¶i ®îc chó träng ®AEc biÖt lμ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy em ®· chän ®Ò tμi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ" lμm ®Ò tμi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn nh sau: PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn. PhÇn II: Thùc tr¹ng vμ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ. Chuyªn ®Ò nμy ®îc hoμn thμnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn ViÖt L©m vμ c¸c c« chó trong C«ng ty Dông cô c¾t vμ ®o lêng c¬ khÝ. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u nμy ! Hμ Néi, th¸ng 3 n¨m 2003 Sinh viªn: T¹ Duy Bé 2 PhÇn I n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn I. hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vμ sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr êng....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 128

QT118 - lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr êng lμ viÖc tae chøc nÒn kinh tÕ x héi dùa trªn c¬ s mét nÒn s¶n xuÊt hμng hãa ThÞ tr

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online