QT119 - Phn m u H in nay, t n c ta ang b c sang thi k y mnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu H iÖn nay, ®Êt níc ta ®ang bíc sang thêi kú ®Èy m¹nh héi nhËp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Èy nhanh héi nhËp trong bèi c¶nh cã nhiÒu thêi c¬, thuËn lîi míi, nhng còng cã nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc míi. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng nhiÒu thμnh phÇn, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, më réng quan hÖ víi níc ngoμi còng nh cuéc C¸ch m¹ng khoa häc vμ c«ng nghÖ hiÖn nay ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé nãi chung trong ®ã cã c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp Th¬ng m¹i ph¶i cã ®ñ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt C¸ch m¹ng, n¨ng lùc trÝ tuÖ, n¨ng lùc tae chøc ®iÒu hμnh thùc tÕ. Th¬ng nghiÖp kh«ng chØ lμ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vμ tiªu dïng mμ víi t c¸ch lμ mét ngμnh kinh tÕ ®éc lËp cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®AEc biÖt trong thêi kú ®aei míi, th ¬ng nghiÖp cÇn gãp phÇn tÝch cùc cho s¶n xuÊt hμng ho¸ ph¸t triÓn, ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi thóc ®Èy c¸c ngμnh ®aei míi c«ng nghÖ, c¶i tiÕn c¬ cÊu s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l îng s¶n phÈm, lμm cho s¶n xuÊt g¾n víi nhu cÇu thÞ tr êng. Héi nhËp vμ toμn cÇu hãa lμ mét xu thÕ kh¸ch quan ngμy cμng cã nhiÒu níc tham gia, trong ®ã cã ViÖt Nam, ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mAEt. Th¸ng 7/1995 ViÖt Nam ®· gia nhËp ASEAN vμ trë thμnh thμnh viªn chÝnh thøc cña DiÔn ®μn kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (A PEC) th¸ng 11/1998, tham gia DiÔn ®μn ¸ ¢u (ASEM) th¸ng 3/1996, ®· ký HiÖp ®Þnh Th - ¬ng m¹i ViÖt Nam Hoa Kú n¨m 2000 vμ ®ang trong qu¸ tr×nh ®μm ph¸n gia nhËp tae chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
- Trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vμ quèc tÕ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu "Më réng thÞ trêng ngoμi níc g¾n víi viÖc ph¸t triÓn aen ®Þnh thÞ trêng trong níc, lÊy thÞ trêng trong níc lμm c¬ së, ®AEt hiÖu qu¶ kinh doanh th¬ng nghiÖp trong hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña toμn bé nÒn kinh tÕ" C«ng ty Th¬ng m¹i - Kh¸ch s¹n §èng §a - ®¬n vÞ chñ yÕu lμ kinh doanh b¸n lÎ vμ dÞch vô nhμ hμng kh¸ch s¹n, ngoμi nh÷ng nhiÖm vô chiÕn lîc ®îc Së Th¬ng m¹i giao cßn ph¶i phÊn ®Êu. B¶o ®¶m ®êi sèng cña CB.CNV, b¶o toμn vμ t¨ng tr ëng vèn. - §Ó thùc hiÖn ®îc ®óng nhiÖm vô ®ã ®èi víi C«ng ty cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia giái vÒ c¸c lÜnh vùc th ¬ng m¹i, du lÞch, kh¸ch s¹n, xuÊt nhËp khÈu, ph¸t triÓn thÞ tr êng vμ qu¶n lý kinh tÕ . .. - ViÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty cßn do yªu cÇu vÒ tae chøc bé m¸y gän nhÑ, hiÖu qña, n©ng cao n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch vμ tae chøc s¶n xuÊt kinh doanh; kh«ng nh÷ng tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, cã hiÖu suÊt c«ng t¸c cao mμ cßn ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt cã ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®îc giao.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 38

QT119 - Phn m u H in nay, t n c ta ang b c sang thi k y mnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online