QT120 - Lêi nãi ®Çu Tõ khi níc ta chuyÓn sang c¬...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Tõ khi níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vμ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nμy lμ mét ®iÒu hoμn toμn kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®AEc biÖt lμ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhμ níc. Tr íc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô naei vμ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ tr êng mμ cßn ®a ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lμm t¨ng doanh thu hμng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr ¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhμ níc, thóc ®Èy sù t¨ng tr ëng cña níc nhμ. C«ng ty cae phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lμ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lμ doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt t thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vμ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hμng trong vμ ngoμi níc, vμ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vμo sù thμnh c«ng nμy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hμng nhËp khÈu hμng n¨m chiÕm tû träng lín trong taeng doanh thu cña toμn C«ng ty do ®ã nhËp khÈu lμ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toμn C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vμ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu hμng ho¸ cña C«ng ty cae phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex em xin chän ®Ò tμi: " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hμng ho¸ t¹i C«ng ty cae phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex " lμm ®Ò tμi cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS.TS. Hoμng V¨n Ch©u, ngêi trùc tiÕp híng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó trong C«ng ty cae phÇn x¨ng dÇu Petrolimex, nh÷ng ngêi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vμ thêi gian nghiªn cøu nªn b¶n thu ho¹ch ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý vμ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toμn thÓ c¸c b¹n ®Ó bμi viÕt cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n. ch¬ng I Taeng quan vÒ c«ng ty cae phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex I. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty - Ngμy 28/12/1968: Taeng côc tr ëng taeng côc vËt t ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 412/VT cho phÐp thμnh lËp chi côc vËt t , lμ ®¬n vÞ trùc thuéc Taeng côc vËt t. §Õn ngμy 20/12/1972: Bé tr ëng Bé vËt t ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 719/ VT ®aei tªn chi côc vËt t thμnh c«ng ty vËt t sè 1 .- Ngμy 12/4/1977: C¨n cø quyÕt ®Þnh Q§ 233/ VTQ§, kho tÝch...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 54

QT120 - Lêi nãi ®Çu Tõ khi níc ta chuyÓn sang c¬...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online