QT120 - Li ni u T khi nc ta chuyn sang c ch th tr ng theo...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u T khi nc ta chuyn sang c ch th tr ng theo nh hng x hi ch ngha, nn kinh t nc ta c nhiu khi sc, thu nhp quc dn mi nm mt tng cao, thu nhp bnh qun u ngi mi nm mt gia tng, ng thi nn kinh t cng hot ng si ng v khc lit hn. Do ng vng trong nn kinh t mang y tnh cnh tranh khc lit ny l mt iu hon ton khng h n gin i vi mt n v kinh doanh, AEc bit l i vi cc doanh nghip quen vi s bao cp ca Nh nc. Tr c tnh hnh , nhiu doanh nghip khng tr naei v b ph sn. Nhng bn cnh vn c khng t cc doanh nghip khng ch ng vng trong th tr ng m cn a ra c nhng bin php hu hiu lm tng doanh thu hng nm cho doanh nghip, nng cao i sng ca cn b cng nhn vin, gp phn thc hin tt cc ch tr ng chnh sch ca ng, Nh nc, thc y s tng tr ng ca nc nh. Cng ty cae phn thit b xng du Petrolimex l mt trong cc doanh nghip . y l doanh nghip hot ng ch yu trong lnh vc kinh doanh vt t thit b xng du. Trong nhng nm qua Cng ty lun pht trin v to uy tn tt vi cc bn hng trong v ngoi nc, v nhp khu gp phn khng nh vo s thnh cng ny ca Cng ty. Doanh thu bn hng nhp khu hng nm chim t trng ln trong taeng doanh thu ca ton Cng ty do nhp khu l mt lnh vc thc s quan trng ca ton Cng ty. nh gi mt cch chnh xc tnh hnh v vai tr ca hot ng nhp khu hng ho ca Cng ty cae phn thit b xng du Petrolimex em xin chn ti: " Mt s gii php nhm nng cao hiu qu hot ng kinh doanh nhp khu hng ho ti Cng ty cae phn thit b xng du Petrolimex " lm ti cho bo co thc tp tt nghip ca mnh. Em xin chn thnh cm n thy gio GS.TS. Hong Vn Chu, ngi trc tip hng dn em trong qu trnh thc tp. Em cng xin cm n cc c ch trong Cng ty cae phn xng du Petrolimex, nhng ngi gip em rt nhiu trong thi gian thc tp ti Cng ty. Do hn ch v kh nng bn thn v thi gian nghin cu nn bn thu hoch chc chn cn nhiu thiu st. Em rt mong nhn c s ch bo gp v gip ca cc thy c gio cng ton th cc bn bi vit ca em c hon thin hn. chng I Taeng quan v cng ty cae phn thit b xng du petrolimex I. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty - Ngy 28/12/1968: Taeng cc tr ng taeng cc vt t k quyt nh s Q 412/VT cho php thnh lp chi cc vt t , l n v trc thuc Taeng cc vt t. n ngy 20/12/1972: B tr ng B vt t k quyt nh s Q 719/ VT aei tn chi cc vt t thnh cng ty vt t s 1 .- Ngy 12/4/1977: Cn c quyt nh Q 233/ VTQ, kho tch...
View Full Document

Page1 / 54

QT120 - Li ni u T khi nc ta chuyn sang c ch th tr ng theo...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online