QT121 - CHUYÊN Đ TH C T P Ề Ự Ậ NEU M đ u ở ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHUYÊN Đ TH C T P Ề Ự Ậ---------------------------------------------------------------------- NEU M đ u ở ầ Đ t n c sau 20 năm đ i m i đã có nhi u thay đ i quan tr ng, t ấ ướ ổ ớ ề ổ ọ ừ n n kinh t bao c p truy n sang n n kinh t th tr ng, t n n kinh t ề ế ấ ể ề ế ị ườ ừ ề ế ph thu c vào nông nghi p và tr c p t các n c CNXH sang n n kinh ụ ộ ệ ợ ấ ừ ướ ề t l y công nghi p và d ch v là ch đ o, t đ t n c có t l l m phát ế ấ ệ ị ụ ủ ạ ừ ấ ướ ỷ ệ ạ đ c x p vào nh ng n c cao nh t th gi i đ u nh ng năm 80 nay l i có ượ ế ữ ướ ấ ế ớ ầ ữ ạ t c đ phát tri n kinh t cao nh t châu Á. ố ộ ể ế ấ Đ t n c ta d i s lãnh đ o c a đ ng đã có nh ng thành t u to ấ ướ ướ ự ạ ủ ả ữ ự l n, n n kinh t th tr ng đã đem l i m t lu ng gió m i và c h i m i ớ ề ế ị ườ ạ ộ ồ ớ ơ ộ ớ cho các doanh nghi p nh t là các doanh nghi p thu c s h u Nhà N c. ệ ấ ệ ộ ở ữ ướ Các doanh nghi p mu n t n t i trong n n kinh t th tr ng thì không ệ ố ồ ạ ề ế ị ườ đ c phép ch quan, không đ c phép t t h u so v i các doanh nghi p ượ ủ ượ ụ ậ ớ ệ khác, các doanh nghi p ph i luôn luôn đ i m i, n m b t nh ng c h i ệ ả ổ ớ ắ ắ ữ ơ ộ n u không làm đ c đi u đó ch c ch n doanh nghi p đó s b đào th i ế ượ ề ắ ắ ệ ẽ ị ả kh i n n kinh t th tr ng v n c nh tranh r t khóc li t và không dành ỏ ề ế ị ườ ố ạ ấ ệ ch cho các doanh nghi p y u kém. ỗ ệ ế Khi đ t n c m c a đã đem l i cho các doanh nghi p m t c h i ấ ướ ở ử ạ ệ ộ ơ ộ Kinh doanh m i, các doanh nghi p không ch bi t t i th tr ng n i đ a mà ớ ệ ỉ ế ớ ị ườ ộ ị còn mu n v n ra th tr ng th gi i trong đó có th tr ng M . Đây là ố ươ ị ườ ế ớ ị ườ ỹ m t th tr ng đ y ti m năng nh ng cũng đ y r i do. Nó có th đ a ộ ị ườ ầ ề ư ầ ủ ể ư doanh nghi p lên m t t m cao m i và nó cũng có th vùi d p doanh ệ ộ ầ ớ ể ậ nghi p xu ng bùn l y. T khi chúng ta ký hi p đ nh th ng m i Vi t M ệ ố ầ ừ ệ ị ươ ạ ệ ỹ đã có s thay đ i to l n v giá tr trao đ i hàng hoá gi a hai bên. Đó là s ự ổ ớ ề ị ổ ữ ự thay đ i theo chi u h ng tích c c. Các doanh nghi p Vi t Nam đã có th ổ ề ướ ự ệ ệ ể kinh doanh trên th tr ng M và các doanh nghi p M cũng v y. Các ị ườ ỹ ệ ỹ ậ HANOSIMEX--------------------------------- --- Ph ạ m Văn Giang . L ớ p Công Nghi ệ p 44 C 1 CHUYÊN Đ TH C T P Ề Ự Ậ---------------------------------------------------------------------- NEU doanh nghi p Vi t Nam có giá tr xu t kh u vào th tr ng M năm sau ệ ệ ị ấ ẩ ị ườ ỹ cao h n năm tr c r t nhi u. ơ ướ ấ ề M c dù Công ty D t – May Hà N i là m t công ty...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 60

QT121 - CHUYÊN Đ TH C T P Ề Ự Ậ NEU M đ u ở ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online