QT122 - Li ni u Bc sang th k 21. Th k ca khoa hc cng ngh -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Bc sang th k 21. Th k ca khoa hc cng ngh - thng tin. Mi thnh tu khoa hc cng ngh c p ng vo trong sn xut hng ha v dch v, nng sut trong sn xut tng nhanh, hng ha sn xut ra ngy cng nhiu. S cnh tranh gia cc cng ty, cc doanh nghip ngy cng gay gt v khc lit. Cc doanh nghip lun c gng, n lc tm cho mnh mt v th, ch ng trn th tr ng, lin tc m rng th phn sn phm, nng cao uy tn ca doanh nghip i vi khch hng, c nh vy mi tn ti v pht trin c. Chnh v l do m ti y mnh tiu th sn phm lun c tm quan trng v tnh thi cuc i vi bt k doanh nghip sn xut kinh doanh no. Cng ty TNHH in bao b Thi Li l mt cng ty t nhn mi thnh lp nn hot ng tiu th sn phm cn gAEp nhiu kh khn. Trong nhng nm qua, do s bin ng ca th tr ng v vi s cnh tranh gay gt ca mt s cng ty cng ngnh nn tnh hnh sn xut kinh doanh ca Cng ty, nht l hot ng tiu th sn phm gAEp nhiu kh khn v tr ngi. c th ng vng trong tnh hnh hin nay, Cng ty cn thc hin nhiu bin php cp bch cng nh lu di nhm y mnh hot ng tiu th sn phm, pht trin hot ng sn xut kinh doanh, gi vng uy tn v v th ca doanh nghip trn th tr ng hin nay cng nh trong thi gian ti. Nhn thy tm quan trng AEc bit ca hot ng tiu th sn phm Cng ty hin nay, em xin nghin cu ti: Mt s bin php nhm y mnh hot ng tiu th sn phm ca Cng ty TNHH in bao b Thi Li lm lun vn tt nghip ca mnh. Lun vn gm 2 chng: Chng I: Thc trng cng tc tiu th sn phm ca Cng ty TNHH in bao b Thi Li. Chng II: Phng hng v bin php thc y hot ng tiu th sn phm ca Cng ty TNHH in bao b Thi Li. Vi ngha thit thc ca ti nghin cu tm ra mt s bin php nhm y mnh qu trnh tiu th sn phm ca cng ty TNHH in bao b Thi Li gp phn vo s pht trin ca cng ty. Em hy vng phn no c th c ng dng vo thc tin sn xut kinh doanh ca cng ty. Em xin chn thnh cm n thy gio PGS.TS. Trn Ngc Chng cng cc thy cc c tn tnh hng dn em hon thnh ti nghin cu ny. Chng I thc trng cng tc tiu th sn phm ca cng ty tnhh in bao b thi li I. Mt s vn l lun v tiu th sn phm cc doanh nghip trong nn kinh t th tr ng 1. Khi nim v tiu th sn phm Tiu th sn phm l khu lu thng hng ha, l cu ni trung gian gia mt bn l sn phm sn xut v phn phi vi mt bn l tiu dng. Trong qu trnh tun hon cc ngun vt mt bn l tiu dng....
View Full Document

Page1 / 58

QT122 - Li ni u Bc sang th k 21. Th k ca khoa hc cng ngh -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online