QT122 - Lêi nãi ®Çu Bíc sang thÕ k 21 ThÕ k cña...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Bíc sang thÕ kû 21. ThÕ kû cña khoa häc c«ng nghÖ - th«ng tin. Mäi thμnh tùu khoa häc c«ng nghÖ ®îc ®¸p øng vμo trong s¶n xuÊt hμng hãa vμ dÞch vô, n¨ng suÊt trong s¶n xuÊt t¨ng nhanh, hμng hãa s¶n xuÊt ra ngμy cμng nhiÒu. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp ngμy cμng gay g¾t vμ khèc liÖt. C¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng, nç lùc t×m cho m×nh mét vÞ thÕ, chç ®øng trªn thÞ tr êng, liªn tôc më réng thÞ phÇn s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hμng, cã nh vËy míi tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®îc. ChÝnh v× lý do ®ã mμ ®Ò tμi “®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm” lu«n cã tÇm quan träng vμ tÝnh thêi cuéc ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nμo. C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi lμ mét c«ng ty t nh©n míi thμnh lËp nªn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cßn gAEp nhiÒu khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m qua, do sù biÕn ®éng cña thÞ tr êng vμ víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña mét sè c«ng ty cïng ngμnh nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nhÊt lμ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm gAEp nhiÒu khã kh¨n vμ trë ng¹i. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong t×nh h×nh hiÖn nay, C«ng ty cÇn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p cÊp b¸ch còng nh l©u dμi ®Ó nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷ v÷ng uy tÝn vμ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr êng hiÖn nay còng nh trong thêi gian tíi. NhËn thÊy tÇm quan träng ®AEc biÖt cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty hiÖn nay, em xin nghiªn cøu ®Ò tμi: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi ” lμm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n gåm 2 ch¬ng: Ch¬ng I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi. Ch¬ng II: Ph¬ng híng vμ biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi. Víi ý nghÜa thiÕt thùc cña ®Ò tμi nghiªn cøu t×m ra mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi gãp phÇn vμo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Em hy väng phÇn nμo ®ã cã thÓ ®îc øng dông vμo thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS.TS. TrÇn Ngäc Ch¬ng cïng c¸c thÇy c¸c c« ®· tËn t×nh híng dÉn em hoμn thμnh ®Ò tμi nghiªn cøu nμy. Ch¬ng I thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty tnhh in bao b× th¸i lîi I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng 1. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm Tiªu thô s¶n phÈm lμ kh©u lu th«ng hμng hãa, lμ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn lμ s¶n phÈm s¶n xuÊt vμ ph©n phèi víi mét bªn lμ tiªu dïng. Trong qu¸ tr×nh tuÇn hoμn c¸c nguån vËt mét bªn lμ tiªu dïng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 58

QT122 - Lêi nãi ®Çu Bíc sang thÕ k 21 ThÕ k cña...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online