QT123 - li ni u Trong nn kinh t th tr ng, sn phm ca cng ty...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ph¶i ®èi mAEt sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vμ nh÷ng biÕn ®éng kh«ng ngõng trong m«i tr êng kinh doanh. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu trong m«i tr êng kinh doanh lu«n biÕn ®éng nμy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc nh: nguån lùc vÒ vèn, vÒ con ngêi, kh«ng ngõng tae chøc c¬ cÊu l¹i bé m¸y ho¹t ®éng. .. Thùc chÊt nh÷ng viÖc nμy lμ doanh nghiÖp thùc hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh vμ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lμ th íc ®o taeng hîp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt vμ tr×nh ®é kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, lμ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù thμnh b¹i cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vμ C«ng ty GiÇy Th¨ng Long nãi riªng. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc khan hiÕm nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm hμng ho¸ tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, c¸c C«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn vμ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶. VÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh lu«n ®îc ban l·nh ®¹o C«ng ty giÇy Th¨ng Long quan t©m xem ®©y lμ thíc ®o vμ c«ng cô thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh t¹i C«ng ty. Víi nh÷ng kiÕn thùc thu ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
C«ng ty, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty GiÇy Th¨ng Long cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. Phan Kim ChiÕn em ®· chän ®Ò tμi: "HiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty GiÇy Th¨ng Long thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p" lμm chuyªn ®Ò thùc tËp. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lμ môc tiªu hμng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vμ ®Þnh híng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2005 - 2010 PhÇn I N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lμ môc tiªu hμng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp I. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, víi c¸c c¬ chÕ qu¶n 2
Background image of page 2
lý kh¸c nhau, nhng trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng cã c¸c môc tiªu kh¸c nhau. Trong c¬ chÕ thÞ tr êng ë n- íc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu bao trïm l©u dμi lμ tèi ®a hãa lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nμy mäi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh vμ ph¸t triÓn doanh nghiÖp thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr êng, ph¶i thùc
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 111

QT123 - li ni u Trong nn kinh t th tr ng, sn phm ca cng ty...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online