{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT124 - L un vn tt nghip K inh t 45C Nguyn Xun Khot t vn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Xu©n Kho¸t - Kinh tÕ 45C §Æt vÊn ®Ò 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi Tríc xu thÕ héi nhËp vμ ph¸t triÓn, ®Êt níc ta ®ang nç lùc thùc hiÖn thμnh c«ng tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®Ó x©y dùng níc ta thμnh mét níc c«ng nghiÖp cã lùc lîng s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa t- ¬ng ®èi ph¸t triÓn phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt víi môc tiªu t¹o tiÒn ®Ò cho bíc ph¸t triÓn cao h¬n híng tíi d©n giμu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n dμi h¹n mäi thμnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®Æc biÖt n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n víi gÇn 75% d©n sè vμ tíi 70% lùc lîng lao ®éng c¶ níc lu«n lμ mèi quan t©m hμng ®Çu trong c¸c chñ tr ¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc. XuÊt ph¸t ®iÓm lμ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu sau nhiÒu n¨m chiÕn tranh tμn ph¸ nÆng nÒ, gÇn hai m¬i n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi mμ §¹i héi VI ®· ®Ò ra, bé mÆt n«ng th«n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc, kinh tÕ liªn tôc t¨ng tr ëng vμ ph¸t triÓn, nÒn s¶n xuÊt g¾n dÇn víi thÞ tr êng tiªu thô c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn biÕn tÝch cùc gi¶m dÇn tû träng n«ng nghiÖp kÐm hiÖu qu¶, ®êi sèng nh©n d©n ngμy cμng c¶i thiÖn. Tuy nhiªn n«ng th«n ViÖt Nam ®ang ®øng tr íc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch: ®Êt canh t¸c trªn ®Çu ngêi thÊp, thiÕu viÖc lμm, lao ®éng d thõa, kinh tÕ n«ng th«n cha ph¸t triÓn v÷ng ch¾c nhiÒu hé n«ng d©n chËm ph¸t triÓn thu nhËp thÊp. Trong khi ®ã ®Þa bμn n«ng th«n cã tû lÖ sinh cao, 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Xu©n Kho¸t - Kinh tÕ 45C hμng n¨m cã thªm h¬n mét triÖu lao ®éng bæ sung, xu híng ®« thÞ ho¸, sù c¸ch biÖt ngμy cμng xa gi÷a thμnh thÞ vμ n«ng th«n. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã còng nh nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cho thÊy ph¸t triÓn n«ng th«n tÊt yÕu ph¶i ph¸t triÓn ngμnh nghÒ, c¸c ngμnh nghÒ nμy bao gåm c«ng nghiÖp nhÑ, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, nghÒ truyÒn thèng gia truyÒn, ®Æc biÖt lμ viÖc chÕ biÕn n«ng s¶n nh÷ng ®iÒu nμy sÏ t¹o ra lèi tho¸t cho vßng luÈn quÈn ®ãi nghÌo – t¨ng d©n sè – thiÕu viÖc lμm – tÖ n¹n x· héi – kÐm ph¸t triÓn – ®êi sèng thÊp. §¶ng vμ Nhμ níc ®ang nç lùc thùc hiÖn thμnh c«ng nghÞ quyÕt VIII mμ ban chÊp hμnh trung ¬ng kho¸ VII ®Ò ra:” NhiÖm vô cÊp b¸ch hiÖn nay lμ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n víi ph¬ng ch©m chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo híng gi¶m dÇn tû träng cña n«ng nghiÖp gi¸ trÞ thÊp rñi ro cao sang c¸c ngμnh c«ng nghiÖp vμ dÞch vô cã hiÖu qu¶ vμ phï hîp tõng vïng tõng ®Þa ph¬ng têng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 118

QT124 - L un vn tt nghip K inh t 45C Nguyn Xun Khot t vn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online