QT124 - Lun vn tt nghip Nguyn Xun Khot - Kinh t 45C AEt vn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Nguyn Xun Khot - Kinh t 45C AEt vn 1.Tnh cp thit ca ti Tr c xu th hi nhp v pht trin, t nc ta ang n lc thc hin thnh cng tin trnh cng nghip ho hin i ho t nc xy dng nc ta thnh mt nc cng nghip c lc lng sn xut x hi ch ngha t - ng i pht trin ph hp vi quan h sn xut vi mc tiu to tin cho bc pht trin cao hn hng ti dn giu nc mnh x hi cng bng dn ch vn minh. Trong chin lc pht trin kinh t quc dn di hn mi thnh phn kinh t u c khuyn khch pht trin, AEc bit nng nghip v nng thn vi gn 75% dn s v ti 70% lc l ng lao ng c nc lun l mi quan tm hng u trong cc ch tr ng chnh sch ca ng v Nh nc. Xut pht im l mt nc nng nghip lc hu sau nhiu nm chin tranh tn ph nAEng n, gn hai mi nm thc hin ng li aei mi m i hi VI ra, b mAEt nng thn Vit Nam c nhng bc chuyn bin tch cc, kinh t lin tc tng tr ng v pht trin, nn sn xut gn dn vi th tr ng tiu th c cu kinh t chuyn bin tch cc gim dn t trng nng nghip km hiu qu, i sng nhn dn ngy cng ci thin. Tuy nhin nng thn Vit Nam ang ng tr c nhng kh khn th thch: t canh tc trn u ngi thp, thiu vic lm, lao ng d tha, kinh t nng thn cha pht trin vng chc nhiu h nng dn chm pht trin thu nhp thp. Trong khi a bn nng thn c t l sinh cao, 1 Lun vn tt nghip Nguyn Xun Khot - Kinh t 45C hng nm c thm hn mt triu lao ng bae sung, xu hng th ho, s cch bit ngy cng xa gia thnh th v nng thn. Xut pht t thc tin cng nh nhiu nc trn th gii gAEp phi trong qu trnh pht trin cho thy pht trin nng thn tt yu phi pht trin ngnh ngh, cc ngnh ngh ny bao gm cng nghip nh, tiu th cng nghip, ngh truyn thng gia truyn, AEc bit l vic ch bin nng sn nhng iu ny s to ra li thot cho vng lun qun i ngho tng dn s thiu vic lm t nn x hi km pht trin i sng thp. ng v Nh nc ang n lc thc hin thnh cng ngh quyt VIII m ban chp hnh trung ng kho VII ra: Nhim v cp bch hin nay l y mnh cng nghip ho hin i ho nng nghip nng thn vi phng chm chuyn dch c cu kinh t nng thn theo hng gim dn t trng ca nng nghip gi tr thp ri ro cao sang cc ngnh cng nghip v dch v c hiu qu v ph hp tng vng tng a phng tng...
View Full Document

Page1 / 118

QT124 - Lun vn tt nghip Nguyn Xun Khot - Kinh t 45C AEt vn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online