QT125 - §AEt vÊn ®Ò Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i mçi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §AEt vÊn ®Ò Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i, mçi doanh nghiÖp ®îc xem nh mét tÕ bμo sèng cÊu thμnh nªn toμn bé nÒn kinh tÕ. TÕ bμo ®ã cÇn cã qu¸ tr×nh trao ®aei chÊt víi m«i tr êng bªn ngoμi th× míi tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®îc. Vèn chÝnh lμ ®èi tîng cña qu¸ tr×nh trao ®aei ®ã, nÕu thiÕu hôt doanh nghiÖp sÏ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng ®¶m b¶o sù sèng cho doanh nghiÖp. Hay nãi c¸ch kh¸c vèn lμ ®iÒu kiÖn tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña bÊt kú doanh nghiÖp nμo.Trong c¬ chÕ cò c¸c doanh nghiÖp nhμ níc ®îc bao cÊp hoμn toμn vÒ vèn nhng khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng c¸c doanh nghiÖp hoμn toμn ph¶i tù chñ vÒ tμi chÝnh vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò qu¶n lý vμ sö dông vèn trong doanh nghiÖp trë nªn v« cïng quan träng. Vèn l u ®éng lμ mét bé phËn cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh, nã tham gia vμo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lμ mét C«ng ty cae phÇn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty cae phÇn Ch¬ng D¬ng gAEp khã kh¨n vÒ nhiÒu mAEt nhÊt lμ vÒ t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng. VÊn ®Ò cÊp b¸ch cña C«ng ty lμ t×m ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. 1 XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, sau khi häc xong tr ¬ng tr×nh kho¸ häc, ®îc sù nhÊt trÝ cña khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh vμ thÇy gi¸o híng dÉn, em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tμi: " Nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶n lý vμ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty cae phÇn Ch¬ng D¬ng - Hμ Néi". * M ôc tiªu cña ®Ò tμi:- §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý vμ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng . * §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu: Chuyªn ®Ò nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vμ sö dông vèn l u ®éng cña C«ng ty. Nghiªn cøu trong ph¹m vi toμn doanh nghiÖp tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003. * Néi dung nghiªn cøu: + §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông vèn lu ®éng. Ph©n tÝch kÕt cÊu vèn lu ®éng trong c¸c kh©u: . Vèn lu ®éng trong kh©u dù tr÷. . Vèn lu ®éng trong kh©u s¶n xuÊt. . Vèn lu ®éng trong kh©u lu th«ng. + Ph©n tÝch t×nh h×nh chu chuyÓn vèn lu ®éng. . Vßng quay vèn lu ®éng. 2 . Kú lu©n chuyÓn vèn lu ®éng. . HÖ sè ®¶m nhËn vèn lu ®éng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 73

QT125 - §AEt vÊn ®Ò Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i mçi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online