QT125 - AEt vn Theo quan im hin i, mi doanh nghip c xem nh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AEt vn Theo quan im hin i, mi doanh nghip c xem nh mt t bo sng cu thnh nn ton b nn kinh t. T bo cn c qu trnh trao aei cht vi mi tr ng bn ngoi th mi tn ti v pht trin c. Vn chnh l i tng ca qu trnh trao aei , nu thiu ht doanh nghip s mt kh nng thanh ton khng m bo s sng cho doanh nghip. Hay ni cch khc vn l iu kin tn ti v pht trin ca bt k doanh nghip no.Trong c ch c cc doanh nghip nh nc c bao cp hon ton v vn nhng khi chuyn sang c ch th tr ng cc doanh nghip hon ton phi t ch v ti chnh v chu trch nhim v cc hot ng sn xut kinh doanh. Chnh v vy vn qun l v s dng vn trong doanh nghip tr nn v cng quan trng. Vn l u ng l mt b phn ca vn sn xut kinh doanh, n tham gia vo hu ht cc giai on ca chu k sn xut kinh doanh. Do hiu qu s dng vn lu ng c tc ng mnh m ti kh nng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. L mt Cng ty cae phn hch ton kinh doanh c lp, trong nhng nm gn y Cng ty cae phn Chng Dng gAEp kh khn v nhiu mAEt nht l v tnh hnh s dng vn lu ng. Vn cp bch ca Cng ty l tm ra gii php nhm nng cao hiu qu s dng vn lu ng. 1 Xut pht t nhn thc trn, sau khi hc xong tr ng trnh kho hc, c s nht tr ca khoa Qun Tr Kinh Doanh v thy gio hng dn, em mnh dn la chn ti: " Nghin cu tnh hnh qun l v s dng vn lu ng ti Cng ty cae phn Chng Dng - H Ni". * M c tiu ca ti:- nh gi tnh hnh qun l v s dng vn lu ng ti Cng ty - xut mt s gii php nhm nng cao hiu qu s dng vn lu ng . * i tng, phm vi nghin cu: Chuyn nghin cu v tnh hnh qun l v s dng vn l u ng ca Cng ty. Nghin cu trong phm vi ton doanh nghip t nm 2001 n nm 2003. * Ni dung nghin cu: + nh gi khi qut tnh hnh sn xut kinh doanh ca cng ty. + nh gi tnh hnh qun l s dng vn lu ng. Phn tch kt cu vn lu ng trong cc khu: . Vn lu ng trong khu d tr. . Vn lu ng trong khu sn xut. . Vn lu ng trong khu lu thng. + Phn tch tnh hnh chu chuyn vn lu ng. . Vng quay vn lu ng. 2 . K lun chuyn vn lu ng. . H s m nhn vn lu ng....
View Full Document

Page1 / 73

QT125 - AEt vn Theo quan im hin i, mi doanh nghip c xem nh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online