{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT126 - L un vn tt nghip Li ni u c th ng vng trong nn kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, th× viÖc thêng xuyªn nghiªn cøu, t×m hiÓu c¸i míi nh»m hoμn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lμ mét yªu cÇu kh¸ch quan mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi bÊt k× mét doanh nghiÖp nμo. Qua thêi gian nghiªn cøu vμ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vμ x©y dùng Ba §×nh, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn vμ ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, phßng tæ chøc lao ®éng C«ng ty em ®· lùa chän ®Ò tμi: " Thùc tr¹ng vμ mét sè gi¶i ph¸p hoμn thiÖn bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vμ x©y dùng Ba §×nh " lμm luËn v¨n tèt nghiÖp. §©y lμ mét ®Ò tμi mang tÝnh thùc tiÔn cao, cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vμ x©y dùng Ba §×nh vμ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung. Néi dung vμ kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 2 phÇn chÝnh sau: PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vμ x©y dùng Ba §×nh PhÇn II . Thùc tr¹ng vμ mét sè gi¶i ph¸p hoμn thiÖn bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vμ x©y dùng Ba §×nh. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Do tr×nh ®é lý luËn vμ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tμi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù phª b×nh, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o vμ b¹n ®äc ®Ó bμi viÕt ®îc hoμn thiÖn h¬n. 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vμ x©y dùng ba ®×nh 1. LÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vμ x©y dùng Ba §×nh C«ng Ty Cæ PhÇn §Çu t vμ X©y dùng Ba §×nh lμ mét doanh nghiÖp cæ phÇn ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3381 QDUB ngμy 4/8/2000 cña UBND Thμnh phè Hμ néi. C«ng ty cæ phÇn §Çu t vμ x©y dùng Ba §×nh ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc ®Çu t vμ ph¸t triÓn nhμ, x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp…. C«ng ty gåm 2 xÝ nghiÖp thμnh viªn víi kinh nghiÖm l©u n¨m ho¹t ®éng trong ngμnh x©y dùng. Môc tiªu cña c«ng ty lμ ph¸t huy truyÒn thèng phÊn ®Êu ph¸t triÓn më réng thÞ tr êng h¬n n÷a trë thμnh c«ng ty cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh tÇm cì trong ngμnh x©y dùng. Trô së chÝnh: 46 NguyÔn Tr êng Té – Ba §×nh – Hμ néi Tªn giao dÞch quèc tÕ: Ba §×nh – Construction investment joint stock company Tªn viÕt t¾t: Sacisjco Chøc n¨ng cña c«ng ty: 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o qu¶n vμ ph¸t triÓn vèn do nhμ níc giao; nhËn vμ sö dông cã hiÖu qu¶ tμi nguyªn ®Êt ®ai vμ c¸c nguån lùc kh¸c do nhμ níc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vμ nh÷ng nhiÖm vô kh¸c.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}