QT126 - Lun vn tt nghip Li ni u c th ng vng trong nn kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Li ni u c th ng vng trong nn kinh t th tr ng, th vic th ng xuyn nghin cu, tm hiu ci mi nhm hon thin c cu tae chc b my qun l l mt yu cu khch quan mang tnh cp thit i vi bt k mt doanh nghip no. Qua thi gian nghin cu v tm hiu thc t ti cng ty cae phn u t v xy dng Ba nh, nhn thc c tm quan trng ca vn trn v c s gip nhit tnh ca ban lnh o, phng tae chc lao ng Cng ty em la chn ti: " Thc trng v mt s gii php hon thin b my tae chc ca Cng ty cae phn u t v xy dng Ba nh " lm lun vn tt nghip. y l mt ti mang tnh thc tin cao, c nh hng trc tip n hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty cae phn u t v xy dng Ba nh v cc doanh nghip sn xut ni chung. Ni dung v kt cu ca lun vn gm 2 phn chnh sau: Phn I : Khi qut chung v cng ty cae phn u t v xy dng Ba nh Phn II . Thc trng v mt s gii php hon thin b my tae chc ca Cng ty cae phn u t v xy dng Ba nh. 1 Lun vn tt nghip Do trnh l lun v kinh nghim thc t cn hn ch nn ti ca em khng trnh khi nhng thiu st. Em rt mong nhn c s ph bnh, ng gp kin ca thy c gio v bn c bi vit c hon thin hn. 2 Lun vn tt nghip Phn I Khi qut chung v cng ty cae phn u t v xy dng ba nh 1. Lch s hnh thnh v pht trin Cng ty cae phn u t v xy dng Ba nh Cng Ty Cae Phn u t v Xy dng Ba nh l mt doanh nghip cae phn c thnh lp theo quyt nh s 3381 QDUB ngy 4/8/2000 ca UBND Thnh ph H ni. Cng ty cae phn u t v xy dng Ba nh hot ng ch yu trong lnh vc u t v pht trin nh, xy dng dn dng, cng nghip. Cng ty gm 2 x nghip thnh vin vi kinh nghim lu nm hot ng trong ngnh xy dng. Mc tiu ca cng ty l pht huy truyn thng phn u pht trin m rng th tr ng hn na tr thnh cng ty c tim lc kinh t mnh tm c trong ngnh xy dng. Tr s chnh: 46 Nguyn Tr ng T Ba nh H ni Tn giao dch quc t: Ba nh Construction investment joint stock company Tn vit tt: Sacisjco Chc nng ca cng ty: 3 Lun vn tt nghip Cng ty c trch nhim nhn, s dng c hiu qu, bo qun v pht trin vn do nh nc giao; nhn v s dng c hiu qu ti nguyn t ai v cc ngun lc khc do nh nc giao thc hin nhim v sn xut kinh doanh v nhng nhim v khc....
View Full Document

Page1 / 51

QT126 - Lun vn tt nghip Li ni u c th ng vng trong nn kinh t...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online