QT127 - L un vn tt nghip Nhng gii php ch yu huy ng vn i mi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu huy ®éng vèn ®aei míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¹i C«ng ty cae phÇn dÖt 10/10 Ch¬ng 1 : TÇm quan träng cña viÖc ®aei míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng 1.1 Tμi s¶n cè ®Þnh vμ vèn cè ®Þnh NÒn kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng XHCN cã sù can thiÖp cña Nhμ níc lμ con ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n. Theo ®ã nÒn kinh tÕ ngμy mét ph¸t triÓn, cïng víi nã lμ sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ mμ cô thÓ h¬n lμ cña tõng doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn, lîi nhuËn ®· trë thμnh môc tiªu hμng ®Çu vμ mang tÝnh sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp §èi víi mçi doanh nghiÖp, ®Ó tiÕn hμnh s¶n xuÊt, t¹o ra s¶n phÈm cÇn cã ba yÕu tè lμ: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vμ søc lao ®éng. C¸c t liÖu lao ®éng (m¸y mãc thiÕt bÞ, nhμ xëng, ph- ¬ng tiÖn vËn t¶i…) lμ nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt mμ con ngêi sö dông ®Ó t¸c ®éng vμo ®èi tîng lao ®éng, biÕn ®aei nã theo môc ®Ých cña m×nh. Bé phËn quan trong nhÊt trong c¸c t liÖu lao ®éng ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lμ tμi s¶n cè ®Þnh . 1.1.1.Tμi s¶n cè ®Þnh 1.1.1.1 Kh¸i niÖm Tμi s¶n cè ®Þnh lμ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu, tham gia mét c¸ch trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh tr×nh ®é s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Lª ThÞ Kh¸nh Ph¬ng 1 Líp K39 11.06
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp 1.1.1.2 Tiªu chuÈn x¸c ®Þnh tμi s¶n cè ®Þnh §Ó ®îc coi lμ tμi s¶n cè ®Þnh th× c¸c t liÖu lao ®éng ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 4 tiªu chuÈn sau: + Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tμi s¶n ®ã + Nguyªn gi¸ tμi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy + Cã thêi gian sö dông íc tÝnh trªn mét n¨m + Cã gi¸ trÞ lín, ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo quy ®Þnh. Theo quyÕt ®Þnh 206/2003/ Q§- BTC ban hμnh ngμy 12/12/2003 th× tμi s¶n cè ®Þnh ph¶i cã gi¸ trÞ tõ 1.000.000 ®ång trë lªn §AEc ®iÓm chung cña tμi s¶n cè ®Þnh lμ tham gia vμo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh ®ã, h×nh th¸i vËt chÊt vμ ®AEc tÝnh sö dông ban ®Çu cña tμi s¶n cè ®Þnh lμ kh«ng thay ®aei song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®îc chuyÓn dÞch dÇn dÇn tõng phÇn vμo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Bé phËn gi¸ trÞ chuyÓn dÞch nμy cÊu thμnh mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vμ ®îc bï ®¾p mçi khi s¶n phÈm ®îc tiªu thô. 1.1.1.3 Ph©n lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 88

QT127 - L un vn tt nghip Nhng gii php ch yu huy ng vn i mi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online