QT128 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong nh÷ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nhê ®êng lèi më cöa cña §¶ng vμ Nhμ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh chãng, v÷ng ch¾c vμ m¹nh mÏ. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn ®aei sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhμ níc, c¸c doanh nghiÖp ®· cã sù ph©n cùc, c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t vμ quyÕt liÖt h¬n. §Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®óng ®¾n, nÕu kh«ng cã kÕ ho¹ch chiÕn lîc hoAEc cã kÕ ho¹ch chiÕn lîc sai lÇm th× ch¾c ch¾n sÏ nhËn ®îc sù thÊt b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tr íc ®©y nhiÒu doanh nghiÖp ®· thμnh c«ng lμ do chØ chó ý ®Õn chøc n¨ng ho¹t ®éng néi bé vμ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hμng ngμy cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, hiÖn nay phÇn lín c¸c doanh nghiÖp, ®AEc biÖt lμ c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vμ nhá ph¶i ®èi mAEt víi m«i tr êng kinh doanh ngμy cμng biÕn ®éng, phøc t¹p vμ cã nhiÒu rñi ro. Do vËy, chØ chó ý ®Õn chøc n¨ng néi bé vμ c«ng viÖc hμng ngμy lμ kh«ng ®ñ, muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i v¹ch ra kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®óng ®¾n nh»m triÖt ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh vμ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c¸c nguy c¬ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Thùc tiÔn kinh doanh trong vμ ngoμi níc còng ®AEt ra vÊn ®Ò lμ lμm thÕ nμo ®Ó c¸c doanh nghiÖp thμnh 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp c«ng vμ lμm ¨n cã l·i trong ®iÒu kiÖn thay ®aei cña m«i tr êng c¹nh tranh ngμy cμng khèc liÖt, tμi nguyªn hiÕm hoi. Do vËy kÕ ho¹ch chiÕn lîc kh«ng thÓ thiÕu ®îc, nã cã ý nghÜa ®AEc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cae PhÇn §¹i Th¾ng-mét doanh nghiÖp míi thμnh lËp c¸ch ®©y 5 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn lîc ë c«ng ty lμ mét vÊn ®Ò cßn hÕt søc míi mÎ, chÝnh v× vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tμi : “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña C«ng ty Cae PhÇn §¹i Th¾ng ” nh»m ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh t¹o thªm c¬ së cho qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn l©u dμi cña C«ng ty. LuËn v¨n cña em cã kÕt cÊu gåm hai ch¬ng: * Ch¬ng 1 : Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña C«ng ty Cae PhÇn §¹i Th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 61

QT128 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong nh÷ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online