{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT129 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Häc viÖn Tμi chÝnh Môc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Häc viÖn Tμi chÝnh Môc lôc Lêi më ®Çu .......................................................................................... 1 Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm vμ doanh thô tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng .......................................................... 3 I/ Tiªu thô s¶n phÈm vμ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp................................................................................................... 3 1. Tiªu thô s¶n phÈm............................................................................ 3 2. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hμng hãa, dÞch vô cña doanh nghiÖp................................................................................................... 5 II/ TÇm quan träng cña viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu ®èi víi doanh nghiÖp.......................................................... 7 III/ Ph¬ng híng, biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu cña doanh nghiÖp.......................................................................... 9 1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm vμ doanh thu cña doanh nghiÖp.......................................................................... 9 1.1. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ m«i tr êng kinh doanh..........................9 1.2. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp..................................... 11 2. Vai trß cña TCDN trong viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu tiªu thô............................................................................... 15 3. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu cña doanh nghiÖp..................................................... 16 3.1. T¨ng cêng ®Çu t cho c«ng t¸c kh¶o s¸t, ®iÒu tra, nhiªn cøu thÞ tr êng..................................................................................................... 16 3.2. Chó träng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hμng hãa.................17 3.3. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp...........................................17 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Häc viÖn Tμi chÝnh 3.4. Chó träng ®Çu t thùc hiÖn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm....................................................18 3,5, Tae chøc tèt c«ng t¸c b¸n hμng vμ dÞch vô b¸n hμng..................18 3.6.§Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, hμng hãa vμ ¸p dông c¸c ®ßn bÈy tμi chÝnh thóc ®Èy tiªu thô.......................20 3.7. C¸c biÖn ph¸phç trî cña nhμ níc.................................................. 20 Ch¬ng II:Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vμ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt .......21 I/ Mét sè nÐt kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty................21I/ Mét sè nÐt kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 121

QT129 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Häc viÖn Tμi chÝnh Môc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online